Zasiłek dla bezrobotnych, zwany potocznie „kuroniówką” nie przysługuje wszystkim bezrobotnym, a jedynie tym, którzy spełniają ściśle określone warunki. Sama kwota zasiłku dla bezrobotnych też może się różnić w zależności do tego jaki jest staż pracy bezrobotnego oraz ile czasu zasiłek jest wypłacany. Podpowiadamy, jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r. i komu przysługuje.
Pokaż więcej

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia dla wszystkich tych, którzy stracili pracę. Już sama definicja zakłada zatem, że nie każdy zasiłek otrzyma. Podstawowym warunkiem ubiegania się o zasiłek, jest wcześniejsze pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP (Powiatowy Urząd Pracy) oraz pobieranie za tę pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego były również pobierane składki.

Świeżo zarejestrowany w urzędzie bezrobotny może ubiegać się o zasiłek za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia rejestracji w urzędzie pracy.

Kuroniówka 2020 - okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku zależy od wielu czynników takich jak np. miejsce zamieszkania, stopa bezrobocia na terenie powiatu, do którego przynależy urząd pracy. Z reguły wynosi:

a) 6 miesięcy – w przypadku bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

b) 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 • samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku (art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, więc aktualne kwoty obowiązują w okresie drugiej połowy roku i pierwszej połowy kolejnego roku. Jaka jest zatem wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r.? Aktualnie, po waloryzacji z 1 czerwca 2019 roku, kwoty zasiłku dla bezrobotnych wynoszą, w zależności od typu świadczenia:

 • zasiłek podstawowy (należny od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 861,40 zł , później kwota zmniejsza się do 676,40 zł zł brutto,
 • zasiłek obniżony 80% (należny do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 689,20 zł brutto, później kwota zmniejsza się do 541,12 zł brutto,
 • zasiłek podwyższony 120% (należny przy co najmniej 20 - letnim lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy wynosi 1033,68 zł brutto, później kwota zmniejsza się do 811,70 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 r. - kto nie dostanie?

Prawo do zasiłku nie przysługuje, gdy bezrobotny:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia (czyli otrzymał od pracodawcy zwolnienie dyscyplinarne), lub
 • otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, lub
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, lub
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub
 • zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej lub
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z kolei utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynął okres na jaki został przyznany, lub
 • osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, bez uzasadnionej przyczyny odmawia podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, wykonywania prac interwencyjnych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub odmówi udziału w działaniach aktywizacji zawodowej lub innej formie pomocy określonej w ustawie, lub
 • bezrobotny po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Odrzucenie urzędowych propozycji skutkuje utratą statusu bezrobotnego na 120 dni, czyli również utratą prawa do zasiłku. Zasiłek może jednak otrzymywać osoba bezrobotna, dla której nie ma odpowiednich propozycji oferowanych przez urząd, lub
 • osoba bezrobotna nie stawi się w terminie wyznaczonym przez urząd pracy i nie powiadomi w okresie do 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po 1 czerwca 2020 r.?

Obecnie nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie wyniesie zasiłek dla bezrobotnych w drugiej połowie roku. Stawki poznamy dokładnie w dniu 1 czerwca. Z pewnością można jednak spodziewać się niewielkich podwyżek.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo