Pandemia koronawirusa doprowadziła do wzrostu liczby bezrobotnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podniesienie zasiłku dla osób, które utraciły pracę. Zasiłek dla bezrobotnych miałby wzrosnąć do 1200 zł. Pojawi się też osłona solidarnościowa w wysokości 1300 zł przyznawana na trzy miesiące – zapowiada premier rządu.
Pokaż więcej

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych uzależniony jest od długości stażu pracy. Osoby, które pracują do 5 lat otrzymują w ciągu pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 541,10 zł brutto. Jest to 80 proc. podstawy zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które mają staż pracy od 5 do 20 lat otrzymują podstawę zasiłku dla bezrobotnych, czyli 861,40 zł brutto przez trzy miesiące, a później 676,40 zł brutto. Z kolei osoby mające staż pracy powyżej 20 lat otrzymują w pierwszym kwartale 1033,70 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 811,70 zł brutto. Jest to 120 proc. podstawy zasiłku dla bezrobotnych.

Rząd podniesie zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z zapowiedziami rządu, podstawa zasiłku dla bezrobotnych zostanie podniesiona. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w maju, że zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie z poziomu 861 zł do kwoty 1200 zł od czerwca lub lipca 2020 r. Podał także, że wprowadzony zostanie zasiłek dla bezrobotnych, którzy stracili pracę w okresie pandemii koronawirusa w wysokości 1300 zł (zasiłek solidarnościowy). Łącznie bezrobotny mógłby zatem otrzymać 2500 zł miesięcznie.

Kto może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest osobom, które utraciły pracę. Nie mogą więc z niego korzystać osoby, które nie pracowały. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba pracować minimum 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP. Dodatkowo należy zarabiać co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Oprócz tego bezrobotny musi spełniać jeszcze dwa warunki. Po pierwsze musi zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego. Dodatkowo w urzędzie pracy nie może być dla niego propozycji podjęcia innej pracy zarobkowej.

Do okresu pracy zaliczającego się do przyznania zasiłku wliczany jest także m.in. czas prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzania składek naliczanych od co najmniej minimalnej krajowej, okres pobierania zasiłku chorobowego (naliczanego od co najmniej minimalnego wynagrodzenia), okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (naliczanego od minimalnego wynagrodzenia), renta z tytułu niezdolności do pracy, służba wojskowa i urlop wychowawczy.

Kiedy nabywa się prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku nabywa się po okresie 90 dni, jeżeli:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. Nie dotyczy to sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub rozwiązania umowy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
 • zarejestrowano się w PUP jako osoba bezrobotna będąca w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 • prawo do zasiłku nabywa się po okresie 180 dni, jeżeli:
 • osoba ubiegająca się o zasiłek w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne
 • osoba bezrobotna w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem terminów wskazanych w przepisach.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek zależy od kilku czynników. Zasiłek przyznawany jest na pół roku (180 dni) osobom, które mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia praw nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Z kolei zasiłek na rok (365 dni) przyznawany jest osobom, które spełniają jeden z warunków: mieszkają na terenie powiatu, którego stopa bezrobocie przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, mają powyżej 50 lat oraz posiadają co najmniej 20 letni okres uprawniających do zasiłku, mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną, która utraciła prawo do zasiłku oraz osoby, samotnie wychowują dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku jest skrócony o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, okresy odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych. Osoby, które utraciły status bezrobotnego na okres nie dłuższy niż 365 dni, w dniu kolejnej rejestracji spełniają warunki do uzyskania prawa do zasiłku, otrzymują zasiłek pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku. Urząd pracy wypłaca zasiłek w okresach miesięcznych.

Kto nie może liczyć na zasiłek z Urzędu Pracy

Prawo do zasiłku nie przysługuje osobom, które:

 • odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy;
 • po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowały rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;
 • otrzymały przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
 • otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odbywają odpłatną praktykę absolwencką i otrzymują z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • zarejestrowały się jako bezrobotne w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem terminów wskazanych w przepisach.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo