Odsetki za zwłokę w ramach zaległości podatkowych należy uregulować za każdy dzień zwłoki. To na podatniku spoczywa obowiązek dopilnowania terminów i uregulowania zadłużenia. Z naszego poradnika dowiesz się, jakie są aktualne stawki odsetek i jak wyliczyć odsetki za zwłokę w ramach zaległości podatkowych.
Pokaż więcej

Kiedy mija termin zapłaty podatku, należności podatkowe zmieniają się w zaległość podatkową. To w interesie podatnika leży terminowe regulowanie należności, ponieważ za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki. Co więcej, urząd skarbowy nie upomni się o należne środki – w efekcie zaległości podatkowe mogą zostać obciążone wysoką opłatą dodatkową z tytułu odsetek. Zaległością może być podatek niezapłacony w terminie, ale także nienależny nam zwrot nadpłaty lub nienależny zwrot. Odsetki za zwłokę ustala się oddzielnie od każdej zaległości podatkowej.

Jak obliczyć odsetki podatkowe?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wysokość odsetek za zwłokę podatkową jest równa dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2 proc., ale nie mniej jednak niż 8 proc. Tyle wynosi stawka podstawowa. Żeby obliczyć odsetki od zaległości podatkowych, należy przemnożyć kwotę zobowiązania przez liczbę dni zwłoki oraz stawkę ustawowych odsetek od zaległości podatkowych. Następnie liczbę tę dzieli się przez 365.

Wzór na obliczenie odsetek za zwłokę w ramach zaległości podatkowych:

(K * L * S) / 365 = O

gdzie:

K – to kwota zaległości

L – liczba dni zwłoki

S – stawka ustawowych odsetek od zaległości podatkowych

O – naliczone odsetki

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnej złotówki. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot od 50 gr w górę, podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się osobno dla podatku i osobno dla odsetek za zwłokę. Do obliczenia należnych odsetek można też wykorzystać kalkulator odsetkowy, który znajduje się na stronie podatki.gov.pl.

Obniżone odsetki podatkowe

Istnieje możliwość skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, która wynosi 50 proc. stawki podstawowej. Trzeba jednak spełnić dwa warunki.

Po pierwsze, złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji.

Po drugie, uregulować zaległość podatkową w ciągu 7 dni od datku złożenia korekty. Stawki obniżonej nie można jednak stosować po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, lub po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie można jej też stosować, gdy złożysz korektę dopiero w wyniku czynności sprawdzających.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Jest też stawka karna w wysokości 150 proc. Należy ją uwzględnić, gdy złożysz korektę już po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, już po kontroli podatkowej albo gdy dokonasz korekty w wyniku czynności sprawdzających. Stawka ta stosowana jest także za poważne uchybienia, np. za zaniżanie zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez pocztę za polecenie przesyłki listowej. Obecnie jest to 8,70 zł.

Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej

Artykuł 67a. Ordynacji podatkowej przewiduje ponadto możliwość odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenia w całości zaległości i odsetek podatkowych. Każdą z powyższych czynności dokonuje się na wniosek podatnika, przy czym umorzenie stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. Muszą one być podyktowane ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo