Był tu jedyn toki, co go komornik zwo. Ale chłopy wiedzioły jak z nim godoć, dyć nie syćko miał prawo wywieźć na wozie. Tez pocytojcie, zeby was nie zaskocył.

goralka_wstep

Wyglondo na zagmatwane? Cytojcie winc te słowa.

goralka_wideo-01
goralka_tipy

To tera łodpowiedzciez na zagadki!

goralka_tipy-podsumowanie

Wybraliście drogę trudniejsą a dyć psyjemniejsą

goralka_TXT

Pewno znacie łodpowiedzi na syćkie pytania.

Nie taki diabeł? straśny, ale lepij go w ogóle nigdy na ocy nie widzieć i się z długów wygramolić!

Kontynuuj naukę

Poprawcie siy, panocku, bo bez tego drogi nie psejdziecie!

goralka_test

Komornik reprezentuje sąd

Aby mógł się domagać od Ciebie spłaty zaległych zobowiązań, musi otrzymać tytuł wykonawczy, a więc np. wyrok sądu w Twojej sprawie zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Egzekucja komornicza

Polega na zajęciu majątku dłużnika, w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela uzyskanymi z ich sprzedaży środkami

Czego nie może zabierać komornik?

Komornik nie może zająć sprzętu niezbędnego Ci do pracy czy codziennego życia Twojej rodziny, a więc ubrań czy miesięcznych zapasów żywności.

Licytacja komornicza

Sprzedaż zajętych rzeczy nie może nastąpić przed upływem dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Pozew a skarga

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu, możesz złożyć pozew. Jeśli komornik przekroczy uprawnienia, możesz złożyć skargę.

0/0

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy:

Podczas pierwszej licytacji nieruchomości komornik wyznacza cenę wywoławczą w wysokości:

Komornik co do zasady…

Podczas wejścia na teren nieruchomości dłużnika komornik:

Agresja słowna wobec komornika może spowodować, że dłużnik:

Komornik…

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Komornik to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Aby mógł się domagać od Ciebie spłaty zaległych zobowiązań, musi otrzymać tytuł wykonawczy, a więc np. wyrok sądu w Twojej sprawie zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sposób przeprowadzenia egzekucji określa wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli we wniosku zostanie wskazanych kilka sposobów egzekucji, zastosowany powinien być ten najmniej uciążliwy np. zajęcie rachunku bankowego dłużnika lub zajęcie jego wynagrodzenia. 

Jeśli sumy pozyskane w powyższy sposób okażą się zbyt małe, komornik może przystąpić do zastosowania bardziej kłopotliwych dla dłużnika sposobów takich jak np. zajęcie ruchomości.

W praktyce najczęściej zdarza się tak, że komornik w pierwszej kolejności realizuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, roszczenia o zwrot podatku, czy zajęcia świadczeń z ZUS. Komornik rzadko na wstępnym etapie (kiedy jego działanie polega w zasadzie na wysyłaniu korespondencji) analizuje uciążliwość zajęcia dla dłużnika. Kolejność czynności komornika zwykle podyktowana jest oceną skuteczności wcześniejszych działań - jeśli z pierwszych zajęć np. z rachunku bankowego, zaczną spływać na jego rachunek należności, możesz się spodziewać, że nie będzie się śpieszył z zajęciem ruchomości.

Egzekucja komornicza - co to takiego?

Egzekucja prowadzona przez komornika polega na zajęciu majątku dłużnika, w celu późniejszego zaspokojenia roszczeń wierzyciela uzyskanymi z ich sprzedaży środkami. Uzyskany w ten sposób majątek, komornik przekazuje wierzycielowi (jeśli są to pieniądze) albo sprzedaje, a następnie po potrąceniu tzw. kosztów komorniczych przekazuje wierzycielowi. Oznacza to, że jeżeli masz długi i dochodzi do egzekucji komorniczej, cała sprawa może Cię dużo kosztować.

Pamiętaj, że egzekucja zawsze zaczyna się od informacji przekazywanej przez komornika. Jako dłużnik dostaniesz od niego pismo z dokładnym wskazaniem, o jakie długi chodzi, na czyją rzecz i na jaką kwotę.

W praktyce jednak sytuacja często odbiega od założeń wynikających z przepisów i dłużnik dowiaduje się o wszczęciu egzekucji od pracodawcy albo z informacji o zajęciu rachunku bankowego. Wynika to z tego, że pierwsze pisemne czynności komorników tj. przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dla dłużnika następują równocześnie z dalszymi tj. przygotowaniem pism o zajęciach należności na rachunkach bankowych, wynagrodzenia itd. Nawet jeśli komornik wyśle listy polecone jednocześnie, to najczęściej szybciej trafią one do banku, pracodawcy, kontrahenta, którzy podejmą je w godzinach urzędowania, niż do dłużnika, który musi odebrać z poczty awizo.

Na tym etapie sprawy właściwie nie ma już większych szans na negocjacje z komornikiem. Komornik ma wykonać swoje zadanie, czyli zabezpieczyć jak najwięcej majątku dłużnika na pokrycie powstałych długów w jak najkrótszym czasie. Gdyby postępował inaczej działałby sprzecznie z prawem. Komornik nie ma prawa oceniać przekazanego mu przez wierzyciela wyroku, albo innego tytułu wykonawczego, zatem nie może nawet podejmować dyskusji o słuszności lub nieistnieniu egzekwowanej wierzytelności - wszystkie te kwestie należy załatwić przed sądem albo z wierzycielem. Jeśli komornik nie ma możliwości ściągnięcia długów w wystarczającej wysokości z Twojego wynagrodzenia i oszczędności pieniężnych, ma dwie kolejne drogi.

1. Egzekucja z ruchomości. Co może zabrać komornik?

Jeżeli wierzyciel wskazał we wniosku możliwość egzekucji z ruchomości dłużnika, komornik ma prawo przyjść do miejsca zamieszkania dłużnika i zająć należące do niego rzeczy. Będzie wybierał przedmioty, które mają w jego ocenie największą wartość.

Jako dłużnik, na którym ciąży wyrok sądu, wizyty komornika możesz spodziewać się właściwie zawsze. Zgodnie z przepisami, komornik może dokonywać czynności w dni robocze i soboty od godziny 7.00 do 21.00. Może też odwiedzić Cię w nocy lub w dni świąteczne, ale potrzebuje wtedy odpowiedniego zezwolenia sądu. Możesz spodziewać się też zajęcia przez komornika auta, a także sprzętu elektronicznego, mebli, czy np. dzieł sztuki. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnego przypadku.

Są jednak przedmioty, których komornik nie ma prawa zająć - to np. sprzęty wyposażenia domowego służące do codziennego użytku, ale jednocześnie niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Do tej kategorii nie zalicza się chociażby telewizor, który może zostać zajęty przez komornika, podobnie jak ekspres do kawy czy lodówka.

Komornik nie może zająć także Twoich ubrań (chyba że są to np. drogie garnitury), bielizny, pościeli itp. Generalnie co do zasady komornik nie może zabrać rzeczy, które są dla Ciebie niezbędne. Problem w tym, że to komornik a nie Ty decyduje o tym, co jest, a co nie jest Ci niezbędne.

Spod egzekucji komorniczej są też wyłączone zapasy żywności dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca - jak widać to kolejna dość obszerna i uznaniowa kategoria, która pozostawia komornikowi dużą dowolność.

Komornik nie może zająć sprzętu, który jest niezbędny do wykonywania przez Ciebie pracy. I tu znów pojawia się problem. Komornik może bowiem nie znać dokładnie akt sprawy i nie wiedzieć, bądź zignorować fakt, że np. jesteś spawaczem i używasz do pracy maszyny, którą on właśnie zajmuje. W takich przypadkach zawsze należy informować komornika o tym, że dana rzecz jest Ci niezbędna do pracy, a gdy ten nie ustępuje, masz prawo złożyć odpowiednie oświadczenie do protokołu z egzekucji i potem dochodzić swoich praw w sądzie.

Warto wreszcie wspomnieć, że komornik w trakcie zajęcia często nie ma możliwości ustalenia czy przedmioty należą czy nie należą do dłużnika, co może prowadzić do tego, że zajęciem zostaną objęte rzeczy osób trzecich, które w momencie zajęcia znajdowały się w mieszkaniu dłużnika np. mikser pożyczony od kuzynki. W takim przypadku można domagać się wyłączenia cudzej rzeczy spod egzekucji, ale jeśli wierzyciel nie przystanie na to dobrowolnie, trzeba w tym zakresie rozpoczynać osobne postępowanie przed sądem.

Każda zajmowana rzecz zostaje opieczętowana przez komornika. Może on zdecydować o tym, czy przedmioty zostaną zabrane i do czasu licytacji będą przechowywane w odpowiednim miejscu, czy nadal zostaną u Ciebie w domu i do czasu licytacji będziesz mógł z nich korzystać. W tym czasie nie możesz ich jednak nigdzie przenosić, ukrywać, oddać lub sprzedać.

2. Egzekucja z ruchomości

Jeśli zapadła decyzja, że egzekucji ma podlegać Twój dom albo mieszkanie, komornik ma prawo te nieruchomości zająć. Tego typu sytuacje są rzecz jasna bardzo konfliktowe. Problem w tym, że z reguły niewiele będziesz mógł zdziałać, bo w razie problemów z dostaniem się do nieruchomości komornik poprosi o pomoc policję i ślusarza. Pamiętaj, że komornik ma bardzo szerokie uprawnienia, może nawet wejść do mieszkania lub domu pod Twoją nieobecność.

Zajęcie nieruchomości nie odbywa się jednak z dnia na dzień. Komornik najpierw wezwie Cię do spłaty długu w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobisz, wówczas komornik wspólnie z biegłym oszacują wartość Twojej nieruchomości, a Ty dostaniesz pisemną informację o zajęciu nieruchomości. Jeżeli jej nie odbierzesz, niewiele to zmieni, bo odpowiedni zapis o egzekucji znajdzie się również w księdze wieczystej nieruchomości. To skutecznie uniemożliwi Ci np. jej szybką sprzedaż, czy oddanie komuś innemu. Warto pamiętać, że na takie scenariusze komornicy są przygotowani, a ucieczka z majątkiem może Ci przysporzyć dodatkowych, bardzo poważnych kłopotów.

Gdy komornik zajmie już Twój majątek, przystępuje do licytacji

Sprzedaż zajętych rzeczy nie może nastąpić przed upływem dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Z reguły sprzedaż odbywa się w drodze licytacji (od września 2016 także licytacji elektronicznej), która w miarę możliwości odbywa się poza miejscem zajęcia rzeczy. 

Licytacja ma charakter publiczny, co oznacza, że każdy może w niej uczestniczyć w charakterze widza. Licytować mogą natomiast tylko osoby, które spełniły wcześniejsze wymogi, a więc m.in. wpłaciły wadium.

Sam przetarg odbywa się ustnie. Na początku komornik podaje cenę wywoławczą. W przypadku nieruchomości cenę tą stanowi 3/4 (pierwsza licytacja) lub 1/2 (druga licytacja) wartości, która została oszacowana. Następnie oferenci podają swoje propozycje i wygrywa najlepsza. Warto dodać, że do licytacji wystarczy stawienie się tylko jednego kupca. Nawet jeśli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji to i tak dłużnik może stracić majątek ze względu na to, że przepisy pozwalają na umożliwienie przejęcia własności rzeczy wierzycielowi za zapłatą 2/3 wartości, czyli pierwszej ceny wywoławczej.

Później pozostaje już tylko wpłata wylicytowanej sumy, dopełnienie formalności i przestajesz być właścicielem sprzedanego majątku lub ruchomości. O dalszym podziale uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy decyduje sąd.

Prawa dłużnika podczas egzekucji i licytacji komorniczej

Komornika nie interesuje zasadność wyroku, ma go realizować, nie wnikając w to, czy jesteś ścigany za długi słusznie czy też nie. Od zasadności egzekucji jest sąd. Wbrew pozorom, to dość istotna informacja. Pamiętaj o tym, że utrudnianie pracy komornikowi, rzucanie w emocjach wyzwisk itp. mogą skończyć się dla Ciebie fatalnie. Komornik to funkcjonariusz publiczny, a więc podlega szczególnej ochronie. Jego znieważenie, czy naruszenie nietykalności może spowodować, że od tej pory będziesz zmagać się już nie tylko z długiem, ale także z procesem karnym. Poza tym, jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, powinieneś pamiętać o niezwykle istotnym rozróżnieniu dwóch spraw: samej zasadności egzekucji oraz czynności komornika.

Jeżeli nie zgadzasz się z wyrokiem (np. samym faktem zadłużenia, bądź jego sumą), musisz złożyć pozew w sądzie. Wskaż w nim, z czym dokładnie się nie zgadzasz i uzasadnij tę kwestię - może to być np. argument, że dług już spłaciłeś, bądź nie jest on zasadny. Taki pozew trzeba opłacić. Jeżeli nie masz na to środków, możesz złożyć do sądu wniosek o zwolnienie Cię z kosztów. Możesz też wnioskować do sądu, by do czasu rozstrzygnięcia sprawy wstrzymał egzekucję. Wszystko jednak zależy od siły Twoich argumentów. Pamiętaj jednak o tym, że samo złożenie pozwu nie wstrzymuje czynności komornika.

Jeśli spłaciłeś dług już po wydaniu wyroku, a mimo to wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania przez komornika - możesz złożyć wniosek do komornika o wstrzymanie czynności. Jeśli przedstawisz wiarygodne dokumenty - komornik powinien się wstrzymać, ale zakończenie postepowania zależy od wierzyciela. Jeśli wierzyciel nie potwierdzi Twojej wersji - konieczne będzie postepowanie sądowe.

Jeżeli uważasz, że komornik przekracza swoje uprawnienia podczas egzekucji, przysługuje Ci prawo wniesienia do sądu skargi na czynności komornika. Masz na to tydzień od momentu zaistnienia sytuacji, którą chcesz zaskarżyć. Gdy złożysz skargę, sąd prześle ją komornikowi, by ten w ciągu trzech dni się do niej odniósł. Jeżeli jej nie uwzględni, wówczas sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd. Pamiętaj jednak, że sama skarga w żaden sposób nie wstrzymuje procedury egzekucji.

Warto także przyglądać się kwotom pobieranym przez komorników z tytułu kosztów postępowania - są one uzależnione od sposobu prowadzenia egzekucji i wysokości ściągniętej należności. Wnikliwa ocena (zwykle z pomocą prawnika) może pomóc zmniejszyć te kwoty.

 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo