W sytuacji gdy nie udało Ci się dogadać z wierzycielem w zakresie dobrowolnej spłaty zadłużenia, nie reagowałeś na kierowane do Ciebie wezwania do zapłaty, unikałeś kontaktu z wierzycielem i jego pełnomocnikiem, a spór w sądzie przegrałeś, wierzyciel najprawdopodobniej zdecyduje się na złożenie wniosku egzekucyjnego w celu przymusowego wyegzekwowania od Ciebie należności.
Pokaż więcej

Wniosek egzekucyjny jest pismem kierowanym przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, (najczęściej jest nim komornik sądowy) w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Niestety wszczęcie postępowania egzekucyjnego wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami, które zostaną doliczone do Twojego zadłużenia i wyegzekwowane razem z głównym długiem.

Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

We wniosku egzekucyjnym wierzyciel wskazuje:

 • komornika do którego kieruje wniosek
 • dane swoje i dłużnika
 • orzeczenie sądu na podstawie którego występuje z wnioskiem egzekucyjnym
 • kwotę, jakiej komornik ma od Ciebie dochodzić
 • przedstawia oryginał orzeczenia z klauzulą wykonalności
 • sposób, w jaki ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne

Kiedy wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny?

Aby wierzyciel mógł złożyć wniosek egzekucyjny, musi posiadać prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące dłużnika do zapłaty, wraz z nadaną mu tzw. klauzulą wykonalności. Klauzula stwierdza, że tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi i nadaje się do wykonania. Po wysłaniu lub złożeniu osobiście przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego, komornik zarejestruje sprawę i pisemnie powiadomi Cię o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika

Komornik sądowy jest związany wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, iż nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego w zakresie szerszym, niż ten wskazany przez wierzyciela. Oczywiście, w toku prowadzonego postępowania, wierzyciel może zawsze rozszerzyć wskazane we wniosku egzekucyjnym sposoby i rodzaje egzekucji.

Sposoby egzekucji należności

Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji takich, jak m.in. egzekucja z:

 • wynagrodzenia za pracę (także z wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu innych umów np. umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło)
 • ruchomości
 • rachunków bankowych
 • nieruchomości
 • innych wierzytelności oraz praw majątkowych (np. aukcje, udziały, obligacje)

Z reguły wierzyciele we wnioskach egzekucyjnych od razu wskazują wszystkie z wyżej wskazanych sposobów. W ten sposób zapewniają sobie skuteczniejsze odzyskanie swoich należności.

Ograniczenia komornika w egzekucji należności

Co do zasady, zgodnie z przepisami, komornik może prowadzić egzekucję z całego Twojego majątku. Jednak i w tym zakresie są pewne ograniczenia, o których warto wiedzieć.

Komornik nie może prowadzić egzekucji m.in. z:

 1. Przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrań niezbędnych do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.
 2. Zapasów żywności i opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca.
 3. Jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
 4. Narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
 5. U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniędzy w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
 6. Przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.
 7. Produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne niezbędnych do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o Wyrobach Medycznych.
 8. Przedmiotów niezbędnych ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny

W sprawach prowadzonych przeciwko dłużnikowi - rolnikowi prowadzącego gospodarstwo dodatkowo komornik nie może dokonać zajęć m.in.:

 1. Jednego konia z uprzężą, a w razie braku konia - jednego źrebaka lub innego zwierzęcia pociągowego wraz z uprzężą.
 2. W razie braku krowy - jednej jałówki lub cielaczka, niezależnie od tego czy dłuznik posiada kozy albo owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji na podstawie art. 829 pkt 3 k.p.c.
 3. Jedenego tryka,  maciory (lochy) oraz 20 sztuk drobiu.
 4. Podstawowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym.
 5. Zboża i innych ziemiopłodów niezbędnych do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym.
 6. Zwierząt gospodarskich w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwa w wieku: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy.
 7. Zakontraktowanych zwierząt rzeźnych, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji.
 8. Ciągnika wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.
 9. Zapasów paliwa i części zamiennych niezbędnych do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych - na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.
 10. Zapasów opału na okres sześciu miesięcy.
 11. Nawozów oraz środków ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego.
 12. Stada podstawowych zwierząt futerkowych oraz zwierząt futerkowych, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt.
 13. Stada użytkowego kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności.
 14. Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1,2,3,6,7,12 i 13.
 15. Podstawowego sprzętu technicznego niezbędnego do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.
 16. Zaliczki kontraktacyjnej.


Skarga na komornika

W sytuacji dokonania przez komornika zajęcia powyżej wskazanych rzeczy dłużnikowi przysługuje skarga na czynność komornika, którą wnosi się do sądu przy którym działa komornik. Pamiętaj jednak, iż na złożenie takiej skargi masz tydzień od dnia dokonania przez komornika zajęcia lub jeżeli nie byłeś obecny przy zajęciu i nie zostałeś o nim poinformowany - tydzień od dnia zawiadomienia Cię o dokonanym zajęciu lub tydzień od dnia, w którym dowiedziałeś się o dokonanym przez komornika zajęciu. Komornik zazwyczaj wysyła do dłużnika „zawiadomienie” o dokonanej czynności np. „zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego”. Jednak jeśli w przypadku np. braku prawidłowego adresu nie otrzymasz pisemnego zawiadomienia, a uzyskasz z banku informację, iż komornik zajął Twoje konto, masz tydzień od powzięcia informacji na złożenie skargi.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo