Deklaracja VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących podatku VAT. Druk może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Deklaracja VAT-R składa się z sześciu części oznaczonych literami odpowiednio od A do F. Z naszego poradnika dowiesz się jak uzupełnić deklarację VAT-R krok po kroku.
Pokaż więcej

W druku deklaracji VAT-R podatnik uzupełnia pola oznaczone na biało, z kolei komórki oznaczone kolorem szarym wypełnia pracownik urzędu skarbowego. Zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, druk papierowy należy uzupełnić dużymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. W pierwszej komórce, którą należy uzupełnić wprowadzamy numer NIP podatnika. Następnie przechodzimy do wprowadzania pozostałych informacji.

VAT R – jak wypełnić?

A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W pierwszej części podatnik określa, czy zgłoszenie dotyczy rejestracji czy też aktualizacji danych dotyczących podatku od towarów i usług. Tutaj też należy podać, do którego urzędu skarbowego kierowana jest deklaracja. Jeżeli przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski, należy uzupełnić także pola oznaczone numerami 6 i 7. Pozycje 8 i 9 wypełnia się w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych. Tu zaznacza się, czy doszło do zmiany urzędu, do którego podatnik odprowadza podatek VAT.

B. Dane podatnika

W drugiej części deklaracji VAT-R należy uzupełnić dane podatnika składającego deklarację. W komórkach od 10 do 13 wprowadza się odpowiednio:

  • rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną, osoba fizyczna lub osoba zagraniczna),
  • pełną nazwę (nazwisko i imiona),
  • imiona rodziców,
  • numer REGON lub PESEL i
  • datę rozpoczęcia działalności.

Kolejne komórki oznaczone liczbami od 15 do 24 przeznaczone są na uzupełnienie danych kontaktowych, czyli adresu siedziby lub miejsca zamieszkania. Część oznaczoną B.3. wypełnia się w sytuacji, gdy podatnik jest osobą zagraniczną, czyli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

C. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

W części oznaczonej C.1. należy uzupełnić tzw. okoliczności określające obowiązek podatkowy. W tym przypadku odhaczamy właściwe kwadraty.

27. Zakreślamy w sytuacji, gdy podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Czyli nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą.

28. Pole zakreślają podatnicy, którzy posiadają siedzibę działalności poza terytorium Polski.

29. Pole to dotyczy podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i nie mają prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. Chodzi tu o podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł.

30. Zakreślają podatnicy, którzy będą korzystali – lub korzystają – ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, czyli o małe firmy.

31. Podpunkt dotyczy podatników, którzy będą dokonywali lub dokonują sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wył. pkt 3, i art. 82 ustawy. To m.in. rolnicy wykonujący dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczący usługi rolnicze.

32. Zakreślają podatnicy, którzy będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3

Ustawy, czyli rolnicy ryczałtowi

33. Zakreślają podatnicy, którzy rezygnują lub zrezygnowali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Chodzi tu o podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł.

34. Zakreślają podatnicy, którzy podatnik rezygnują lub zrezygnowali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Chodzi o rolników ryczałtowych.

35. Zakreślają podatnicy, którzy utracili zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Ponownie chodzi o zwolnienie ze względu na wysokość obrotów firmy.

36. Zakreślają podatnicy, którzy będą dokonywać sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o VAT.

37. Zakreślają podatnicy, którzy rezygnują z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. To rezygnacja z opcji nr 36.

38. W tym polu należy podać datę, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia, lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

39. Punkt 39 dotyczy obowiązku podatkowego u małych podatników. W tym przypadku chodzi o tzw. „metodę kasową”. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności. Pola 40-43 uzupełnia się w sytuacji, gdy podatnik wybrał metodę kasową. Należy tu podać kwartał lub rok początku stosowania metody kasowej albo datę zakończenia jej stosowania.

44. Pole uzupełnia podatnik, który będzie się rozliczał z podatku kwartalnie lub rezygnuje z takiej możliwości. W polach 45 i 46 uzupełniamy datę, od której rezygnujemy z możliwości rozliczania deklaracji kwartalnych.

47. Uzupełniają podatnicy, którzy:

  • wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu usług taksówek osobowych (zgodnie z art. 114 ust. 1).
  • zrezygnowali z opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówek osobowych (zgodnie z art. 114 ust .4)
  • będą korzystali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ustawy, czyli będą wykonywali czynności dostawy wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego
  • rezygnują ze zwolnienia zgodnie z art. 123 ustawy (dotyczy podatnika opisanego w punkcie wyżej).

Pozycje 48 i 49 uzupełniają podatnicy, którzy rezygnują z opodatkowania w formie ryczałtu. Należy tu wprowadzić datę rezygnacji.

C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji

Pola oznaczone numerami od 50 do 53 dotyczą sposobu składania deklaracji. Odpowiednio VAT-7 dotyczy podatników, którzy będą rozliczali się co miesiąc, VAT-7K – co kwartał, VAT-8 dotyczy podatników, którzy zajmują się importem z krajów UE, a VAT-12 dotyczy usług taksówkarskich. W polach oznaczonych numerami 54-57 należy uzupełnić datę, kiedy podatnik złoży pierwszą taką deklarację.

C.3. Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Tę część uzupełniają podatnicy, o których mowa w art. 97 ust. 1,2,3 lub 13 ustawy o VAT. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

58. Zakreśla podatnik, który podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT i będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub świadczenia usług dla kontrahentów zagranicznych.

59. Zakreśla podatnik, który nie podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna, która nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy ale będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

60. Zakreśla podatnik, który nie podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT, ale będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług. Dotyczy podatników nie będących VAT-owcami, ale importujących lub eksportujących usługi opodatkowane VAT-em.

61. Należy uzupełnić przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w poz. 58, 59 lub 60 (odpowiednio: dzień - miesiąc - rok).

62. Wypełnia podatnik, który zakończył dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Pole to wypełnia się tylko w sytuacji, gdy nie zaznaczono kwadratu w poz. 58, 59 i 60.

63. Należy podać datę zakończenia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dotyczy podatników, którzy uzupełnili wcześniejszy punkt.

D. Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT.

Pole 64. Zaznaczają podatnicy, którzy chcą otrzymać potwierdzenie rejestracji jako podatnika VAT (albo jako podatnika zwolnionego z VAT). Otrzymanie potwierdzenie wiąże się z koniecznością dokonania opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

E. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Pola od 65 do 70 służą uzupełnieniu danych podatnika i danych kontaktowych (telefon, e-mail). Tu także należy zamieścić podpis.

F. Adnotacje urzędu skarbowego.

Ostatnie pola (70-73) uzupełnia pracownik urzędu skarbowego.

Wypełniony formularz należy zostawić w urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub uzupełnić druk w formie elektronicznej i wysłać do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (i przez to narażenie podatku na uszczuplenie) grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo