Komornik w toku postępowania egzekucyjnego może nie tylko nakładać opłaty i ściągać wierzytelności - przysługuje mu też kompetencja obciążania dłużnika i innych osób grzywną. Warto mieć to na uwadze. Co ważne komornik nie musi w celu ukarania grzywną kierować sprawy do sądu, sam wydaje takie postanowienie. Sprawdź w jakich przypadkach przysługuje Ci możliwość złożenia skargi na postanowienie o ukaraniu grzywną przez komornika.
Pokaż więcej

Kogo i w jakim przypadku komornik może ukarać grzywną?

Komornik może ukarać np. za:

 • nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji, do których Komornik zobowiązał dłużnika
 • udzielenie wyjaśnień i informacji Komornikowi świadomie fałszywych
 • zaniedbanie obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca pobytu
 • brak zawiadomienia Komornika o zmianie pracodawcy
 • niewłaściwe zachowanie, przeszkadzanie w wykonywaniu czynności Komornika

Skarga na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną

Na postanowienie Komornika o ukaraniu grzywną przysługuje skarga, którą sąd rozpoznaje na rozprawie. W rozprawie uczestniczą strony oraz osoba ukarana grzywną. Sąd ma obowiązek zawiadomić również prokuratora o toczącym się postępowaniu, aby zbadał czy w danej sprawie nie zostały naruszone przepisy powodujące odpowiedzialność karną. Co ciekawe, Komornik, który wydał postanowienie o ukaraniu grzywną nie bierze udziału w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi przez dłużnika.

Kto, w jakim czasie i gdzie może złożyć skargę na decyzję komornika o nałożeniu grzywny?

Uprawnionym do złożenia skargi jest osoba ukarana. Skarga powinna być wniesiona do Sądu przy którym działa Komornik w terminie tygodniowym od dnia ukarania grzywną przez Komornika, lub jeżeli dłużnik nie był obecny przy ukaraniu - w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. W piśmie należy dokładnie oznaczyć:

 • Sąd, do którego jest wnoszona skarga
 • strony postępowania egzekucyjnego (wierzyciela i dłużnika), ich miejsc zamieszkania, numery identyfikacyjne stron (np. nr PESEL, NIP)
 • oznaczenie rodzaju pisma („skarga na postanowienie Komornika o ukaraniu grzywną”)
 • wskazać dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
 • czynność którą zaskarżamy
 • wysokość nałożonej grzywny

Jakie jest koszt złożenia skargi oraz jakie informacje powinny zostać przedstawione w piśmie zaskarżenia?

Skargę należy podpisać i wymienić załączniki. Należy również wskazać czego oczekujesz od Sądu - np. czy wnosisz o uchylenie nałożonej przez Komornika grzywny. Skarga podlega opłaceniu - opłata wynosi 100 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty również należy załączyć aby Sąd miał pewność, że opłata została uregulowana.

Jak bronić się przed nałożeniem grzywny przez komornika?

Przed grzywną należy bronić się argumentami zgodnymi ze stanem faktycznym, potwierdzającymi albo brak podstaw do nałożenia grzywny (np. powołując się to, że nie istnieje okoliczność wskazana jako przyczyna ukarania) albo wskazując, że ukarany nie poniósł winy np. jeśli nie mógł udzielić komornikowi informacji wskazanych w piśmie z uwagi na to, że np. leżał nieprzytomny w szpitalu, albo tych informacji nie posiadał.

W wyniku postępowania wywołanego skutecznym wniesieniem skargi, Sąd wyda postanowienie, w którym może skargę dłużnika oddalić (jeżeli uzna, że grzywna została słusznie nałożona) lub uwzględnić skargę, w którym uchyli grzywnę.

Autor:

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo