Jako kupujący towary i usługi jesteśmy chronieni prawem odstąpienia od umowy, jeżeli ich jakość nie jest zgodna z opisem lub są one wadliwe. Warto wiedzieć czym dokładnie jest gwarancja ustawowa, jaka jest jej prawna podstawa oraz jakie związane z nią prawa posiada konsument, a jakie obowiązki ma sprzedający.
Pokaż więcej

Gwarancja ustawowa na towary i na usługi

Ustawowa gwarancja wynika z artykułu 557 Kodeksu cywilnego, który mówi, że zasady gwarancji określa sprzedający w specjalnie przygotowanej karcie gwarancyjnej. Co ważne, zasady gwarancji i idące za nimi obowiązki gwaranta mogę być także określone w reklamie danego produktu czy usługi. Udzielenie kupującemu gwarancji nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla nabywcy. Gwarancja powinna określać zarówno obowiązki udzielającego gwarancji jak i uprawnienia jakie otrzymuje klient. Jeśli w gwarancji nie ma wymienionych obowiązków sprzedającego, można powiedzieć, że nie jest to gwarancja.

Ważne, aby w dokumencie gwarancyjnym były zawarte dane, które pozwolą na dochodzenie roszczeń. Do takich danych zaliczamy nazwę i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg gwarancji. O ile karta gwarancyjna nie mówi inaczej, okres gwarancji powinien wynosić dwa lata od daty wykonania usługi lub wydania przedmiotu kupującemu.  

Ustawowa gwarancja dla przedsiębiorców

Do gwarancji udzielanych podmiotom gospodarczym, przedsiębiorcom także mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Chodzi o zapisy art. 577-581. Przepisy precyzują zakres obowiązków jakie ma sprzedający, określany inaczej gwarantem. W takim wypadku, o ile zapisy umowne nie stanowią inaczej, gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady lub zamiany danego przedmiotu na działający, pozbawiony wad, w ciągu dwóch lat od dnia transakcji, czyli wydania rzeczy kupującemu lub wykonania na jego rzecz usługi. Okres niedawno uległ wydłużeniu, wcześniej był to jeden tok.

W tym wypadku klient nie ponosi żadnych kosztów naprawienia lub wymiany rzeczy, czy ponownie wykonanej usługi. Warto zaznaczyć i pamiętać o tym, że po wymianie gwarancyjnej danej rzeczy na nową, termin gwarancji biegnie na nowo.

Gwarancja ustawowa a gwarancje udzielane przez sprzedawców

Zdarza się, że okresy gwarancji podawane przez sprzedawców różnią się od tego jak wygląda gwarancja ustawowa. Dzieje się tak na przykład, kiedy sprzedający chce dać potwierdzenie wyjątkowej jakości swoich produktów i usług. W tym celu niekiedy wydłuża okres gwarancji, a niektórzy sprzedający na swoje towary czy usługi dają wręcz gwarancję dożywotnią.

Przykładem takiej gwarancji może być gwarancja udzielana przez jednego z producentów mebli. Na jego stronie internetowej możemy znaleźć zapisy mówiące o tym, że na wszystkie swoje produkty udziela on dożywotniej gwarancji, zaznaczając jednocześnie, że taka gwarancja obejmuje standardowe użytkowanie produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Gwarancja nasza obejmuje standardowe uszkodzenia, wynikające z prawidłowej eksploatacji produktu. Dla przykładu, jeśli w wyniku działania czasu, na powierzchni blatu pojawi się pęknięcie, my wyślemy Ci zamienną część. Jeśli w wyniku przeprowadzonej przez nas ekspertyzy, np. na podstawie przesłanych nam fotografii, ustalimy, że produkt wymaga naprawy u nas na miejscu w warsztacie, jedyne co będziesz musiał zrobić, to spakować produkt i odesłać na swój koszt do Nas na adres.” Oto przykład jak gwarancja ustawowa może być rozszerzona, by zachęcić konsumenta do zakupu towaru lub skorzystania z usługi.

Gwarancja Apple a gwarancja ustawowa

Przykładem innych zapisów gwarancyjnych jest firma Apple. Gwarancja Apple obejmuje wszystkie produkty tej firmy, a czas trwania wynosi jeden rok od momentu zakupu urządzenia. Jeśli w tym czasie urządzenie ulegnie awarii, można złożyć reklamację do firmy Apple. Co ważne, gwarancja Apple obejmuje wyłącznie wady materiałowe i jakościowe, które pojawią się w okresie normalnego korzystania z urządzenia. Jeśli gwarancja Apple zostanie przyznana, czyli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie firma ta może zaproponować jedno z trzech rozwiązań: naprawę produktu, wymianę lub zwrot ceny zakupu. Decyzja co do wyboru rozwiązania zależy wyłącznie od producenta. Jednocześnie jak zastrzega firma Apple na swoje stronie internetowej: roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych uprawnień.

LIDL a gwarancja ustawowa

W sklepie LIDL znajdziemy produkty wielu producentów. Każdy z nim może mieć nieco inne niż ustawowe zasady udzielania gwarancji. Jeśli przedmiot zakupiony w sklepie LIDL nie spełnia naszych oczekiwań, ponieważ ma określone wady, możemy dochodzić swoich praw. Aby to zrobić można skontaktować się bezpośrednio z producentem. Dane do producentów są dostępne poprzez Portal Obsługi Klienta na stronie sklepu. W wybranych wypadkach możemy także poprosić Biuro Obsługi Klienta LIDL o udzielenie wsparcia w tym zakresie. Aby to zrobić trzeba wypełnić formularz na stronie LIDL podając wszystkie niezbędne informacje, takie jak nasze dane, niezbędne zgody, informacje o produkcje czy potwierdzenie, że mamy dowód zakupu. Obsługa w zakresie gwarancji LIDL pomoże nam w dochodzeniu naszych praw. Gwarancja LIDL jest także objęta obowiązującymi przepisami.

Gwarancja ustawowa – brzmienie przepisów

Podstawą prawną gwarancji jest artykuł 577 Kodeksu Cywilnego. Przytaczamy jego treść, aby każdy mógł się z nią zapoznać i w razie sytuacji tego wymagającej, mógł powołać się na odpowiednie przepisy.

  1. 577.  [Gwarancja]

§ 1.  Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2.  Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3.  Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4.  Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Gwarancja ustawowa – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) - link

 

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo