Zanim pracodawca podpisze umowę o pracę, musi skierować przyszłego pracownika na badania lekarskie i za nie zapłacić. Taki wymóg nakłada na zatrudniającego art. 229 § 4 kodeksu pracy. Nie można więc dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Ma ono potwierdzić, że kandydat lub pracownik nie ma przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Rodzaje badań lekarskich: wstępne, okresowe i kontrolne

Wstępne badania lekarskie obejmują tylko tych, którzy dopiero zaczynają pracę. Później zatrudnieni podlegają okresowym i kontrolnym badaniom lekarza medycy pracy. Przeprowadza się je na podstawie skierowania na badanie lekarskie, które wystawia pracodawca.

Te okresowe badania są ważne, w zależności od miejsca pracy, stanowiska czy czynników szkodliwych dla zdrowia, przez okres od 2 do 4 lat. Gdy minie ich okres ważności, firma kieruje pracownika na kolejne badania. To zadanie kadr pracodawcy, pracownik nie musi pilnować tych terminów.

Lekarz skontroluje także pracownika, który chorował dłużej niż 30 dni. Chodzi o to, aby ustalić czy nadal jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku. W takiej sytuacji szef kieruje podwładnego na kontrolne badania medyczne.

Zatrudnionym narażonym na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających firma musi zapewnić okresowe badania lekarskie nawet wtedy, gdy już:

  • zaprzestaną pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  • rozwiążą stosunek pracy, jeżeli taka osoba zgłosi wniosek, aby ją objąć takimi badaniami.

Za wszystkie te badania płaci pracodawca. Ponosi także inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi, które są niezbędne przy ich warunkach pracy.

Jak wygląda skierowanie na badania lekarskie?

Pracodawca nie może wystawić dowolnego skierowania na badanie lekarskie. Posługuje się wzorem formularza z załącznika 3a do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 t.j.; dalej: rozporządzenie).

Wystawione przez pracodawcę i podpisane przez niego skierowanie na badanie wskazuje:

  • rodzaj badania profilaktycznego (wstępne/okresowe/kontrolne),
  • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania),
  • stanowisko pracy, na którym ta osoba ma być zatrudniona,
  • informacje o tym, czy na stanowisku lub stanowiskach pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (chodzi o czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, biologiczne, inne, w tym niebezpieczne),
  • liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia lub innych, które wynikają ze sposobu wykonywania pracy podanych w skierowaniu.

Pracodawca wydaje pracownikowi 2 egzemplarze skierowania na badania lekarskie (§ 4 pkt 1 rozporządzenia). Jeden z nich badany oddaje lekarzowi medycyny pracy.

Zaświadczenie po badaniach medycyny pracy

Gdy lekarz przeprowadzi badania profilaktyczne, wystawia zaświadczenie w dwóch egzemplarzach. Jedno zatrzymuje pracownik, drugi oddaje pracodawcy, który przechowuje je w aktach pracownika związanych z zatrudnieniem (część A teczki).

Zaświadczenie potwierdza, że kandydat nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy albo je wskazuje. Jeżeli pracownik lub pracodawca, który skierował na badania, nie zgadzają się z opinią lekarza, mogą odwołać się od niej na piśmie. W ciągu 7 dni od wydania orzeczenia wnioskują (wraz z uzasadnieniem), żeby przeprowadzić ponowne badanie lekarskie. Przeprowadzą je wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy w ciągu 14 dni, od kiedy otrzymały odwołanie. Ich orzeczenie będzie ostateczne.

Kogo pracodawca nie kieruje na badania lekarskie?

Artykuł 229 § 1 [1] kodeksu pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku kierowania niektórych osób na badania lekarskie. Dotyczy to tych, którzy podejmują pracę ponownie u tego pracodawcy na tym samym stanowisku lub o takich samych warunkach w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

Badań lekarskich nie przechodzą też osoby, które do pracy przyjmuje inny pracodawca na stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, o ile przedstawią temu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie mają przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Ponadto  pracodawca musi potwierdzić, że warunki te odpowiadają tym, jakie występują na konkretnym stanowisku. Nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych.

Na podobne traktowanie mogą liczyć osoby, które przyjmuje się do pracy, a jednocześnie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą.


Skierowanie na badania lekarskie - wzór

(oznaczenie pracodawcy)                                                                               (miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

(wstępne/okresowe/kontrolne*)

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), kieruję na badania lekarskie:

Pana/Panią*) ...........................................................................................................................................,

nr PESEL**) ...........................................................................................................................................,

zamieszkałego/zamieszkałą*) ...........................................................................................................................................,

zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy ...........................................................................................................................................,

określenie stanowiska/stanowisk*) pracy***): 

............................................................................................................................................

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****):

I. Czynniki fizyczne:
II. Pyły:
III. Czynniki chemiczne:
IV. Czynniki biologiczne:
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych 

 

i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:

 


................................................................
(podpis pracodawcy)

Objaśnienia:

*)          Niepotrzebne skreślić.

**)        W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy − data urodzenia.

***)       Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

****)     Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1)  wydane na podstawie:

a)     art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b)     art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,

c)     art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

d)     art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)     art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego; 

2)  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

4
/ 5
(liczba głosów: 
9
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo