Zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi. Jego długość zależy od wieku dziecka. Rodzice dzieci do 14 roku życia mogą wziąć nawet do 60 dni opieki nad chorym dzieckiem. Rodzicom starszych dzieci przysługuje 14 dni zwolnienia lekarskiego. Niezależnie od wskazanego powyżej zwolnienia na chore dziecko, rodzicom przysługują jeszcze zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni opieki na dziecko zdrowe.
Pokaż więcej

Pracownikowi opłacającemu składkę chorobową przysługuje możliwość wzięcia zwolnienia na chore dziecko. W tej grupie znajdują się wszystkie osoby pracujące na umowę o pracę, ale także osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i pracujące na podstawie umowy zlecenia, świadczenia usług, wykonujące pracę nakładczą, o ile opłacają dobrowolną składkę chorobową. To właśnie ubezpieczenie chorobowe upoważnia do wzięcia zwolnienia na chore dziecko.

Kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi oraz zasiłkiem przysługującym pracownikowi za opiekę nad dzieckiem reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – ile dni

Długość zwolnienia zależna jest od wieku dziecka. Rodzice posiadające pociechy do 14 roku życia mogą wziąć łącznie do 60 dni zwolnienia. Jeżeli dziecko jest starsze i pozostaje nadal we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem przysługuje 14 dni zwolnienia. Wymiar ten nie jest zależny od liczby dzieci w rodzinie – zawsze przysługuje 60 lub 14 dni. Na 30 dni opieki mogą liczyć ponadto rodzice opiekujący się dziećmi legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia.

By zostać zwolnionym z obowiązku wykonywania pracy, pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. W zwolnieniu od lekarza powinno być napisane, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W wyjątkowych sytuacjach wystarczy oświadczenie pracownika. Razem ze zwolnieniem pracownik powinien dostarczyć druk ZUS Z-15, czyli wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Rodzicom przebywającym na zwolnieniu przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających to zdarzenie.. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy dziecko rozchoruje się podczas płatnego urlopu pracownika. Pracownik może wówczas wziąć zwolnienie lekarskie, ale zasiłek nie przysługuje mu, ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, za który pracodawca wypłaca mu należną pensję.

Kontrole z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Jeśli okaże się, że ubezpieczony w czasie orzeczonej niezdolności do pracy podejmuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Dwa dni opieki na zdrowe dziecko

Niezależnie od zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem pracownikowi posiadającemu dziecko w wieku do 14 lat przysługują jeszcze 2 dni opieki (16 godzin) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W tym przypadku dziecko nie musi być chore i pracownik nie musi dokumentować jego choroby zwolnieniem lekarskim. Z tego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców, więc opiekunowie muszą zadecydować, które z nich wykorzysta 2 dni opieki nad dzieckiem. Dwa dni wolnego przysługują niezależnie od liczby dzieci. Oznacza to, że 2 dni wolnego mogą wziąć zarówno rodzice wychowujący jedno dziecko, jak i rodzice wychowujące dwójkę czy trójkę. By skorzystać z opieki, należy złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo