Jeśli zatrudnionemu na etacie nie odpowiadają warunki lub sposób wykonywania pracy określone w angażu albo zmienią się one w trakcie kontraktu, może on rozstać się z pracodawcą.
Pokaż więcej

Zgodnie z art. 30 § 1 kodeksu pracy umowa o pracę kończy się m.in. wskutek:

 • porozumienia stron,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • złożenia przez pracodawcę lub pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najlepszy wariant pożegnania z firmą to rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Wtedy obie strony, czyli pracodawca i pracownik, ustalają termin i zasady rozstania.

Stosunek pracy kończy się z chwilą zawarcia porozumienia albo w terminie późniejszym, wskazanym w ugodzie. Nie ma tu okresów wypowiedzenia. Kodeks pracy nie określa ani formy, ani treści porozumienia. Nie musi być ono nawet sporządzone na piśmie, choć dla celów dowodowych lepiej, żeby miało taką postać. Ważne jest, aby druga strona wyraziła swoją wolę bezwarunkowo, ponieważ mają to być zgodne oświadczenia.

Porozumienie może także zawierać dodatkowe postanowienia, np. o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego czy zwrocie przez pracownika kosztów wysłania go na kursy i szkolenia.

Przy rozwiązaniu angażu w porozumieniu etatowcowi nie przysługuje ustawowe zwolnienie na poszukiwanie pracy. W myśl art. 37 kodeksu pracy takie dni należą się tylko w okresie wypowiedzenia, którego dokonał pracodawca, ale może on na to przystać.

Porozumieniem stron wolno rozwiązać umowę nawet ze szczególnie chronionym pracownikiem, np. kobietą w ciąży.

Ponieważ zakłada ono zgodne zakończenie stosunku pracy, zatem wykluczona jest droga sądowa taka jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Do sądu można się jednak odwołać wtedy, gdy przy składaniu oświadczenia woli wystąpiły błędy, np. złożono je pod wpływem groźby jednej ze stron.

Najczęściej takie rozstanie inicjuje pracownik, bo zależy mu np. na szybkim odejściu z firmy, gdyż ma np. inną ofertę pracy.

Prośba pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Warszawa, 3 grudnia 2018 r.

Anna Malinowska

ul. Malinowa 7

Milanówek

Spółdzielnia Usługowa „Wszystko Zrobię”

ul. Robotna 1

Warszawa

Proszę o rozwiązanie ze mną na mocy porozumienia stron umowy o pracę zawartej 1 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony przez Spółdzielnię Usługową „Wszystko Zrobię”. Jako datę rozwiązania umowy proponuję 10 grudnia 2018 r.

Anna Malinowska

 ....................................

(podpis pracownika)

Jeśli pracodawca przystaje na zaproponowane przez pracownika warunki, strony podpisują porozumienie stron.

Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

pieczęć pracodawcy

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawarte 10 grudnia 2018 r. w Warszawie między Anną Malinowską, zwaną dalej pracownikiem,

a

Krzysztofem Woźniakiem, prezesem Spółdzielni Usługowej „Wszystko Zrobię”, zwanym dalej pracodawcą,

o następującej treści:

§ 1

Pracownik i pracodawca zgodnie oświadczają, że z 10 grudnia 2018 r. rozwiązują na mocy zgodnego porozumienia łączącą ich umowę o pracę zawartą 1 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony.

§ 2

Strony oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu rozwiązanej umowy o pracę.

§ 3

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Anna Malinowska                                                                                                                                               Krzysztof Woźniak
....................................                                                                                                                       ....................................

(podpis pracownika)                                                                                                                         (pieczęć i podpis pracodawcy)


Wypowiedzenie przy umowie o pracę na czas określony

Niekiedy nie ma potrzeby, aby etatowiec występował z inicjatywą rozstania, bo termin zakończenia angażu jest nieodległy. Najczęściej tak jest przy umowach na okres próbny.

Jeśli stronie nie odpowiada współpraca, ma prawo jej nie przedłużać. Angaż skończy się w pierwotnie ustalonej dacie. Przykładowo trzymiesięczna umowa na okres próbny zawarta 1 grudnia 2018 r. potrwa do 28 lutego 2019 r.

Podobnie może być z innymi umowami na czas określony, których zbliża się końcowy termin realizacji obowiązków służbowych.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Gdy pracownik nie chce już zwlekać z rozstaniem lub przełożony nie zgadza się na porozumienie, podwładny może wypowiedzieć umowę o pracę (art. 32 kodeksu pracy). Takie rozwiązanie następuje z okresem wypowiedzenia. Najkrótszy, bo dwutygodniowy jest przy umowach na czas określony i nieokreślony (art. 36 § 1 pkt 1 k.p.), gdy staż pracy pracownika w tej firmie nie przekracza 6 miesięcy. Najdłuższy zaś liczy 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Natomiast przy umowie próbnej trwającej do dwóch tygodni okres wypowiedzenia skończy się po 3 dniach roboczych (art. 34 pkt 1 k.p.).

Oświadczenie o wypowiedzeniu ogranicza się właściwie do jednego zdania, ale musi być sporządzone na piśmie. Od pracownika nie wymaga się jednak, aby uzasadniał swoją decyzję. Lepiej też mieć potwierdzenie, że dostarczył pracodawcy wymówienie. Wystarczy np. na jego kopii stempel lub podpis odbierającej je sekretarki lub samego szefa.

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika

Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

Marian Kowalski

ul. Pająkowa 3

Marki

Prezes zarządu

Firmy Komputerowej „Milion Gigabajtów”

ul. Systemowa 1

Warszawa

Wypowiadam umowę o pracę zawartą z Firmą Komputerową „Milion Gigabajtów”15 grudnia 2012 r. na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Marian Kowalski

 ....................................

(podpis pracownika)

O rozstaniu za wypowiedzeniem może też zdecydować pracodawca, lecz przed rozwiązaniem stosunku pracy hamuje go drobiazgowa procedura i przepisy. Przykładowo umowy nie wypowie temu, komu brakują nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 k.p.).
Tego ograniczenia nie ma u pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Pracodawca podaje precyzyjną, rzeczywistą i prawdziwą przyczynę wymówienia oraz uzasadnia, dlaczego zwalnia pracownika. Gdyby ten odwołał się do sądu, pracodawca nie wskaże już innych powodów rozstania, niż te, które określił w piśmie do zwalnianego.

Dodatkowo, jeżeli w przedsiębiorstwie funkcjonują związki zawodowe, o zamiarze wypowiedzenia umowy pracodawca musi powiadomić ten związek.

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Lębork, 30 grudnia 2018 r.

pieczęć pracodawcy


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pan

Ziemowit Wydrzyński

Basztowa 1

Lębork

§ 1

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą 1 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 marca 2019 r.

§ 2

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest niedostateczne wywiązywanie się przez Pana z obowiązków konserwatora oprogramowania komputerowego. Sieć komputerowa nie była dostatecznie chroniona przed programami wirusowymi. W efekcie zaniedbania doszło do poważnej awarii systemu komputerowego w całym zakładzie. Jej usunięcie wymagało interwencji zewnętrznej firmy informatycznej, co kosztowało zarząd spółki kilkadziesiąt tysięcy złotych.

§ 3

W terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Lęborku.

....................................

(podpis pracodawcy)


Zapoznałem się z pismem, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

....................................

(potwierdzenie odbioru pisma przez pracownika-data i podpis)

Kiedy można się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę?

Gdy pracodawca wypowiada umowę, pracownik może się od tej decyzji odwołać do sądu pracy. Ma na to 21 dni od otrzymania wymówienia (art. 264 k.p.). W pozwie powinien wskazać, że wypowiedzenie jest niezgodne z prawem, bo pracodawca:

 • nie zachował jego pisemnej formy,
 • naruszył ustawowy termin (np. pracownik miał 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a szef skrócił go samowolnie do miesiąca),
 • dokonał tego wbrew przepisom, np. w czasie urlopu pracownika (art. 41 k.p.) lub wobec pracownika chronionego w okresie przedemerytalnym (art. 39 k.p.),
 • nie uzyskał na to zgody związku zawodowego reprezentującego zatrudnionego,
 • podał nieprawdziwe lub niekonkretne powody rozstania.
Dyscyplinarka dla szefa

Gdy pracodawca łamie podstawowe obowiązki wobec podwładnego, ten może natychmiast odejść z firmy. Przywilej rozwiązania angażu bez wypowiedzenia daje mu art. 55 § 1 [1] k.p.

Do takiego kroku etatowców najczęściej popycha to, że firma ciężko naruszyła podstawowe obowiązki wobec pracownika. Zazwyczaj polega to na tym, że nie wypłaca należnego wynagrodzenia oraz narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Przykładowo pracodawca nie dostarcza odpowiedniej odzieży roboczej czy ochraniaczy na oczy przed szkodliwymi czynnikami.

Tym bardziej pracownik może odejść, gdy ma orzeczenie lekarskie o niebezpiecznym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie, a szef nie przenosi go na inne stanowisko. Ciężkim uchybieniem jest też stosowanie mobbingu wobec zatrudnionych.

Etatowiec składa oświadczenie o dyscyplinarnym rozstaniu na piśmie, uzasadniając swoją decyzję. Ma na to miesiąc, od kiedy dowiedział się o zdarzeniu powodującym taki jego krok.

Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ząbki, 12 grudnia 2018 r.

Alfreda Miriańska

ul. Kościelna 5

Ząbki

Zakład Przetwórstwa

Owocowo-Warzywnego „Batat”

ul. Buraczana 1

Zielonka


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązuję ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę zawartą ze mną przez Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Batat” 1 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony.

Powodem wypowiedzenia jest to, że na czas nie otrzymałam wynagrodzenia za październik i listopad 2018 r. Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie za pracę w terminie, a takie uchybienie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Alfreda Miriańska


....................................

(podpis pracownika)

Szef też ze skutkiem natychmiastowym

Dużo częściej inicjatywę nagłego rozstania z podwładnym podejmuje pracodawca. To nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. (tzw. dyscyplinarny) i szef powinien z niego korzystać wyjątkowo i niezwykle ostrożnie. W tym przypadku musi szczególnie precyzyjnie uzasadnić przyczynę rozstania, ale taką dyscyplinarkę można wręczyć zarówno w pracy, jak i wtedy, gdy etatowiec przebywa np. na urlopie wypoczynkowym.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym, tylko w trzech wypadkach, gdy podwładny:

 • ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze,
 • popełni w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • utraci w sposób zawiniony uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Katowice, 5 grudnia 2018 r.

pieczęć pracodawcy

Arkadiusz Nosek

ul. Hałdowa 9 m.8

Zabrze

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Na podstawie art. 52 kodeksu pracy rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony 1 lipca 2009 r. z Kopalnią Węgla „Sam miał” ze skutkiem natychmiastowym.

Powodem rozwiązania jest utrata przez Pana uprawnień koniecznych do kierowania koparką węglową, co jest związane z zajmowanym przez Pana stanowiskiem operatora takiego urządzenia.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Katowicach.

....................................

(podpis pracodawcy)

Zapoznałem się z pismem, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

....................................

(potwierdzenie odbioru pisma przez pracownika - data i podpis)

Wypowiedzenie umowy o pracę koniecznie ze świadectwem

Bez względu na to, w jaki sposób i z czyjej inicjatywy kończy się umowa o pracę, firma musi wystawić dokument o zatrudnieniu i formie rozstania. Zgodnie z art. 97 k.p. niezwłocznie wydaje świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Pracodawca podaje w nim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania, a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych, np. prawa do urlopu i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza w nim wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy znajdą się także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Autor:

Admin2

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo