Przedsiębiorca ma prawo przerwać działalność swojej firmy zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To tzw. zawieszenie działalności gospodarczej. Nie musi wtedy płacić składek do ZUS i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Podpowiadamy krok po kroku, jak zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.
Pokaż więcej

Kiedy zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności to dobre rozwiązanie, gdy firma ma przejściowe problemy finansowe lub działa sezonowo, np. sprzedaje pamiątki lub wypożycza narty. 

Na zawieszenie działalności gospodarczej zezwala art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 162). Co do zasady może to zrobić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Gdyby jednak miał pracowników, najpierw musi rozwiązać z każdym umowę o pracę.

Sposoby na zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności jest bezpłatne i można tego dokonać, składając wniosek CEDIG-1 na trzy sposoby:

 • online,
 • w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 • pocztą - przesyłając wypełniony wniosek listem poleconym.


Zawieszenie działalności gospodarczej online jest najwygodniejsze, gdyż nie trzeba nawet wychodzić z domu. Informacja o przerwaniu funkcjonowania firmy CEIDG lub urząd przekazują do ZUS lub KRUS, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zawieszenie działalności gospodarczej online

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć przez stronę CEIDG lub biznes.gov.pl. 

Na stronie CEIDG w lewym górnym menu przedsiębiorca wybiera ikonę „zawieś działalność gospodarczą” i wpisuje swój NIP. Otwiera się wniosek CEIDG-1 (o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który jest wnioskiem potrzebnym, aby uaktualnić wszystkie zmiany. W tym przypadku dotyczy to zawieszenia firmy. Następnie wypełnia go w odpowiednich miejscach, m.in. w punkcie 01 Data powstania zmiany czy 14.1. Data rozpoczęcia zawieszenia. 

Trzeba też uzupełnić rubrykę 12 - w jakiej instytucji przedsiębiorca jest ubezpieczony (ZUS, KRUS lub zagranicą) oraz kto składa wniosek (przedsiębiorca, osoba uprawniona). Należy też wskazać, pod który urząd skarbowy przedsiębiorca podlega. Odpowiednią pozycję wybiera z rozwijanego menu. 

Kiedy kliknie się na końcu strony „dalej”, wyświetli się strona „weryfikacja przed podpisem” oraz powiadomienie o tym, czy formularz został wypełniony poprawnie. Pozostaje już tylko kliknąć opcję „Podpisz i wyślij wniosek” i podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Formularz zostanie wysłany, a jego kopię można zapisać na dysku komputera, wydrukować. Dokument trafi automatycznie do ZUS, urzędu skarbowego i GUS.

Podobną operację przedsiębiorca przeprowadzi na stronie biznes.gov.pl - rubryka Zmień dane w CEIDG, gdzie można też zawiesić działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej w urzędzie

Wniosek o wstrzymanie działalności gospodarczej można także złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi jego przyjęcie i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z tego druku do systemu CEIDG. W urzędzie przedsiębiorca potwierdza swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i danymi.

Aby przygotować wniosek, wybiera się jeden z 4 dostępnych sposobów:

 • formularz wypełnia się na stronie CEIDG anonimowo, czyli bez zakładania konta na tej stronie. Nie trzeba drukować formularza.  Wystarczy zapamiętać kod, czyli numer wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaje się w urzędzie. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG, drukuje go, przedsiębiorca podpisuje i potwierdza złożenie wniosku w systemie,

 • formularz wypełnia się w urzędzie i własnoręcznie podpisuje, 

 • pobrany ze strony CEIDG wniosek wypełnia się, drukuje i podpisuje własnoręcznie, zanim dostarczy się go do urzędu,

 • w Centrum Pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32 wniosek wypełnia się wspólnie z konsultantem. Po rozmowie z nim przedsiębiorca otrzyma SMS z kodem, czyli numerem wniosku. Podaje go w urzędzie miasta lub gminy, urzędnik drukuje wypełniony formularz, a przedsiębiorca go podpisuje. 

Na ile można zawiesić działalność? 

To przedsiębiorca decyduje o tym, kiedy i na jak długo zawiesi firmę, ale ten okres nie może być krótszy niż 30 dni. Jeśli nie poda daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowi albo nie wykreśli. 

Dopuszczalne jest więc odwieszenie działalności gospodarczej i ponowne jej zawieszenie. Obowiązują tu te same zasady co przy pierwszym zawieszeniu.

Zawieszać działalność można dowolną ilość razy i z jakiegokolwiek powodu. Poza spadkiem dochodów argumentem będzie np. lepsza propozycja pracy na etacie, przyczyny osobiste czy długotrwały wyjazd zagraniczny. 

Zawieszenie działalności a ZUS

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek do ZUS, bo nie podlega wtedy ubezpieczeniom społecznym, ani nie składa żadnych deklaracji ZUS. 

Zanim jednak złoży taki wniosek, powinien przemyśleć, z jakim dniem chce to zrobić. Gdy stanie się to w trakcie miesiąca, opłaca:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc,

 • składki społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w miesiącu miał aktywną działalność – w czasie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Gdy przedsiębiorca zawiesza jednoosobową działalność, nie zgłasza tego w oddziale ZUS. Wystarczy, że zrobi to w CEIDG. Na podstawie informacji z tej bazy ZUS sporządzi formularze:

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek,

 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,

 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej.

Jeśli jednak przedsiębiorca zawiesza działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, zgłasza to do ZUS. Wówczas jego składki w całości opłaca budżet państwa. 

Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak podczas zawieszenia przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać składki, w tym składkę zdrowotną.

Zawieszenie działalności a VAT

Gdy firma jest zawieszona, przedsiębiorca nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy ani nie składa deklaracji VAT (JPK_V7M i JPK_V7K). Warunek - nie przeprowadza w tym czasie transakcji opodatkowanych VAT.

Ale zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych. Trzeba więc złożyć taką deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym przedsiębiorca prowadził działalność nawet przez jeden dzień. Jeżeli więc firmę zawiesił w trakcie miesiąca/ kwartału, to za ten okres składa deklarację JPK_V7M/JPK_V7K.

O czym warto pamiętać, zawieszając działalność?

 • W trakcie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale ma prawo wykonywać czynności, które chronią jego źródła przychodu. Wolno mu np. sprzedać wcześniej zamówione towary.
 • W czasie, gdy działalność gospodarcza jest zawieszona przedsiębiorca musi m.in.:

uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą firmy,

uczestniczyć w kontrolach,

prowadzić księgowość,

opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłaty środowiskowe).

 • Jeśli przedsiębiorca ma zarejestrowane odbiorniki RTV, składa wniosek o wyrejestrowanie tych urządzeń.
 • Jeśli ma koncesję na sprzedaż alkoholu, to przez zawieszenie działalności ona nie wygasa. Oznacza to, że trzeba wykonywać wszelkie obowiązki, które wynikają z posiadania koncesji.
 • W trakcie zawieszenia działalności nie ma obowiązku wyrejestrowania kasy fiskalnej, nie trzeba też robić „pustych” raportów, jeśli firma nic nie sprzedawała.
 • Nawet jeżeli nie minęły trzy lata od założenia działalności, nie zwraca się ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej.
 • Przed zawieszeniem działalności lepiej uporządkować umowy z kontrahentami – poinformować partnerów o tym, że wstrzymuje się działalność i np. rozwiązać umowy firmowe na abonament telefoniczny.
 • Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność i nie pracuje, może ubiegać się w urzędzie pracy o zasiłek dla bezrobotnych.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo