Kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszt uzyskania przychodu pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania. Z naszego artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu w 2020 r. i jakie wydatki można do nich zaliczyć.
Pokaż więcej

Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. - definicja

Informacja o kosztach uzyskania przychodu jest istotna przede wszystkim dla podatników, którzy wybrali jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym zasady ogólne lub podatek liniowy. Koszty uzyskania przychodów zmniejszają przychód firmy, tworząc dochód. Dochód po dokonaniu odliczeń staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu definiuje w artykule 22 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2020 r.

Koszty uzyskania przychodów ponoszą podatnicy uzyskujący przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Koszty uzyskania przychodów zostały określone w tym przypadku kwotowo. Dnia 1 października 2019 zmieniony został zapis o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to zatem, że pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2020 r. wynoszą aktualnie:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy),
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy),
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy).

Podwyższone koszty uzyskania przychodu w 2020 r.

Jeżeli pracownik mieszka poza miejscowością, w której pracuje, pracodawca może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Może bowiem doliczyć koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. Żeby zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownik musi złożyć u pracodawcy oświadczenie o tym, że mieszka w innej miejscowości niż wykonuje pracę. Od 1 października 2019 r. podwyższone koszty uzyskania przychodów będą wynosić 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie. W przypadku wieloetatowców podwyższone koszty wyniosą 450 zł miesięcznie, czyli 5400 rocznie. Zobacz, jak prezentują się podwyższone koszty uzyskania przychodu 2020:

 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający),
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający),
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający).

Koszt uzyskania przychodu w 2020 r. a koszty autorskie

Oprócz kosztów podstawowych, pracodawca może w szczególnych przypadkach zastosować tzw. koszty autorskie w wysokości 50 proc. od uzyskanego przychodu. Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT stanowi, że koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Koszty uzyskania przychodu w 2020 - co można zaliczyć?

Ustawa nie definiuje wprost, jakie wydatki można konkretnie sklasyfikować do kosztów. Można tu jednak zaliczyć na przykład wydatki związane z:

 • utrzymaniem biura (meble, akcesoria, czynsz),
 • zakupem sprzętu (telefony, komputery, drukarki, abonament na internet i telefon, oprogramowanie, domena internetowa),
 • kosztami zatrudnienia pracowników,
 • usługami księgowymi,
 • usługami i wydatkami reklamowymi,
 • edukacją i szkoleniami,
 • wydatkami na samochody firmowe (oraz motocykle),
 • ubraniami (z widocznym logo firmy) czy
 • odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych.

Warto pamiętać, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej w domu, także można odliczyć częściowo czynsz i wydatki na media. Należy wówczas obliczyć, jaka część powierzchni lokalu wykorzystywana jest do prowadzenia firmy i proporcjonalnie zaliczyć ją do kosztów. Do kosztów uzyskania przychodu 2020 można także zaliczyć niektóre wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (poza towarami handlowymi i materiałami podstawowymi). Ponieważ nie ma zamkniętego katalogu kosztów, to do przedsiębiorcy należy uzasadnienie i umotywowanie, że określony koszt wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czego przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca może zaliczyć wszystko do kosztów. Wspomniana ustawa w art. 23 wylicza szereg wyjątków, które nie mogą zostać zaklasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.:

 • wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego przewyższającego kwotę 225 tys. dla aut elektrycznych i 150 tys. zł dla pozostałych samochodów,
 • strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych,
 • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika,
 • wydatków na spłatę kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów,
 • odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów,
 • wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną:
 • darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,
 • podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań,
 • grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,
 • wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 • odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat,
 • kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych,
 • udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek,
 • składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa,
 • odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji,
 • składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • wydatków pracodawcy na działalność socjalną.

Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. - jak udokumentować?

Aby wydatek został zaliczony do kosztów należy ująć go w Księdze Przychodów i Rozchodów. Kwestię prawidłowego dokumentowania wydatków określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.2017.0.728) w § 12 ust.3. Zgodnie z nim, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne,
 • inne dowody, wymienione w § 13 i § 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Ważne jest żeby dowód księgowy był sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała, dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie zakupu podana jest wartość w obcej walucie, podatnik powinien przeliczyć ją na złotówki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym.

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość wystawienia dowodów wewnętrznych przez przedsiębiorcę. Muszą one określać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody wewnętrzne mogą dotyczyć wyłącznie:

 • zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt,
 • zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0),
 • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika,
 • zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych,
 • kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących,
 • zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych,
 • wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą - podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele,
 • opłat sądowych i notarialnych - opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.,
 • wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych. Podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.
3.2
/ 5
(liczba głosów: 
20
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.