Młodzi ojcowie zazwyczaj aktywnie uczestniczą w wychowaniu dzieci. Ci zatrudnieni na etacie lub ubezpieczeni w ZUS coraz częściej spełniają się w tej roli także w czasie przysługującego im urlopu rodzicielskiego. To tzw. urlop ojcowski. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w pierwszej połowie 2020 roku z tego urlopu skorzystało 88,5 tys. ojców, a w całym 2019 roku aż 199,8 tys. ojców, co świadczy o jego dużej popularności. W roku 2018 wynik był bardzo podobny. A jak to wygląda obecnie? Czy przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego w 2021 roku uległy zmianie? Sprawdzamy wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.
Pokaż więcej

Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego w 2021 roku

Urlop ojcowski w 2021 roku przysługuje na takich samych zasadach, co w ubiegłym roku. Przypomnijmy zatem, co musi zrobić tata, który chciałby z niego skorzystać. Zgodnie z art. 182 [3] kodeksu pracy, pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Może z nich skorzystać do:

  • ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7 roku życia, a u dziecka, wobec którego zdecydowano o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wymiar urlopu ojcowskiego w 2021 taki sam bez względu na ilość urodzeń

Urlop ojcowski w 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych, przypada w takim samym wymiarze, bez względu na ilość urodzeń. Przy tym urlopie nie ma znaczenia, czy w jednym porodzie przyszło na świat jedno dziecko czy kilkoro dzieci. Wymiar tego urlopu dla ojca jest niezmienny i wynosi 2 tygodnie, a zgodnie z art. 183 [1] kodeksu pracy tydzień oznacza 7 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop ojcowski mężczyzna może wybrać jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, ale żadna nie może być krótsza niż tydzień. Oznacza to zatem, że może np. od razu po urodzeniu dziecka wziąć tygodniowy urlop, a następny tydzień odebrać za kilka miesięcy.

Pracujący lub ubezpieczony tata może opiekować się dzieckiem także równocześnie z matką podczas jej urlopu. Nie ma znaczenia, czy w czasie, kiedy ojciec będzie z córką czy synem w domu, matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy urlopie wychowawczym lub w ogóle nie pozostaje w stosunku pracy. Ten okres służy zawiązaniu więzi w rodzinie, ale prawo do takiego urlopu ma wyłącznie tata.

Wniosek o urlop ojcowski 2021

Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop ojcowski w 2021 roku? Postępowanie jest identyczne jak w ubiegłych latach. Warto jednak krok po kroku prześledzić wszystkie kroki prawne, które obligują do otrzymania dodatkowego urlopu.

Urlop ojcowski przysługuje na wniosek zatrudnionego. Dlatego ojciec wychowujący dziecko musi złożyć do pracodawcy pismo i to w ściśle określonym terminie - nie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu. Jeśli więc dni do startu wolnego jest mniej, niż wynika z art. 182 [3] § 2 kodeksu pracy, pracodawca może nie uwzględnić wniosku podwładnego. W innym wypadku nie ma prawa odmówić udzielenia tego urlopu, bo jest związany pismem pracownika.

We wniosku o urlop ojcowski pracownik podaje przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz wskazuje okres, na który chce otrzymać urlop albo jego część. Minimalne wymogi dla tego pisma określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r., poz. 2243).

Przykład wniosku pracownika o urlop ojcowski w 2021 r.

                                                                                                                Kętrzyn, 10.02.2021 r.

Maksymilian Kałużyński
Magazynier
54-001 Kętrzyn
ul. Stołowa 5
                                                                                                                                                  Limp sp. z o.o.
ul. Krzywa 15
55-000 Kętrzyn
Na podstawie art. 182 [3] kodeksu pracy proszę o udzielenie mi 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego od 1 do 15 marca 2021 r.
Mój syn Ferdynand urodził się 15 lutego 2019 r.
Maksymilian Kałużyński
……………………
(podpis pracownika)

Jakie dokumenty należy złożyć przy wniosku o urlop ojcowski 2021?

Rozporządzenie wskazuje też, jakie dokumenty mężczyzna dołącza przy wniosku o urlop ojcowski. Są to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
  • oświadczenie pracownika ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
  • kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Jeśli zagraniczny akt urodzenia pochodzi spoza państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz tych, z którymi Polska ma podpisane umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, dokument należy przetłumaczyć na język polski.

Gdy pracownik do wniosku dołącza kopie dokumentów, pracodawca może domagać się, aby okazał ich oryginały do potwierdzenia zgodności.

Praca na kilku etatach a urlop ojcowski

Nie ma przeszkód, aby ojciec, który pracuje równolegle w kilku miejscach, wybrał to uprawnienie tylko u jednego pracodawcy (i w tym czasie pracował w drugiej firmie). Może też skorzystać z tego przywileju u wszystkich pracodawców w różnych, nie pokrywających się terminach lub u wszystkich w tym samym czasie. Urlop ten należy mu się bowiem z każdego etatu.

Urlop ojcowski 2021 z zasiłkiem macierzyńskim

Także zasiłek macierzyński przysługujący w tym czasie może się dublować czy nawet multiplikować, jeśli ojciec pracuje równolegle w kilku firmach. Zgodnie z art. 184 kodeksu pracy za czas urlopu ojcowskiego mężczyźnie należy się zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 t.j.).

Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego stanowi 100 proc. podstawy jego wymiaru. Oznacza to, że pracujący tata nie odczuje finansowej różnicy, gdy będzie czuwał przy dziecku na urlopie.

Pracodawca czy ZUS?

Kto ustala i wypłaca zasiłki zależy to od tego, ile osób zatrudnia firma lub jaki jest status ubezpieczonego. Ci pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych i płacą składki, sami ustalają prawo do zasiłków, m.in. macierzyńskiego, wyliczają go i wypłacają.

Natomiast oddziały ZUS wypłacają zasiłki m.in. tym ubezpieczonym:

  • których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym.

Urlop ojcowski 2021 a wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik, który korzysta z urlopu ojcowskiego, nie musi obawiać się nagłej decyzji kadrowej swojego szefa. Do ojca wychowującego dziecko odnoszą się też reguły szczególnej ochrony, jaką mają pracujące matki przebywające na urlopie macierzyńskim (art. 182 [3] § 3 kodeksu pracy). To oznacza, że w tym czasie tacie nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.

Wyjątek dotyczy rozstanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli dyscyplinarne zwolnienie i gdy zgodzi się na to reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa.

Choć to tylko dwutygodniowe oderwanie od obowiązków służbowych, w niektórych firma może się w tym czasie sporo wydarzyć. Nie zmienia to jednak faktu, że po zakończeniu urlopu pracownik powinien wrócić na dotychczasowe stanowisko. Zgodnie z art. 183 [2] k.p. pracodawca dopuszcza go na nim do pracy. Jeżeli zaś byłoby to niemożliwe, oferuje mu stanowisko równorzędne z zajmowanym przed startem urlopu lub inną posadę odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym. Gwarantuje mu też wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Inne uprawnienia rodzicielskie dla ojca

Urlop ojcowski bywa często mylnie nazywany urlopem tacierzyńskim. To zupełnie inne uprawnienie związane z rodzicielstwem i kodeks pracy nie posługuje się takim określeniem.

Popularnie używa się go jednak do tej części urlopu macierzyńskiego, z którego nie korzysta matka. Przykładowo wtedy, gdy wraca do pracy po 14 tygodniach od porodu i rezygnuje na rzecz ojca z pozostałej ustawowo gwarantowanej i płatnej opieki nad córką czy synem. W takiej sytuacji jeśli urodziło się jedno dziecko i matka przebywała z nim 14 tygodni od przyjścia na świat, mężczyzna otrzyma brakujące 6 tygodni z należnej 20-tygodniowej puli.

Ojciec może jednak wziąć w całości urlop macierzyński, gdy matka dziecka umiera, porzuca je lub nie jest w stanie się nim opiekować, bo np. choruje i leży w szpitalu. Bezpośrednio po nim może też wystąpić o płatny urlop rodzicielski (do 32 tygodni), a potem jeszcze o bezpłatny urlop wychowawczy, który liczy do 36 miesięcy.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo