Miejski Rzecznik Konsumentów - kim jest i w czym może pomóc?

Kto to jest Miejski Rzecznik Konsumentów, jakie są jego zadania i w czym może pomóc mieszkańcom danego regionu?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Działalność miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów w rozdziale 2 „Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie”, gdzie określone zostały jego zadania, status, sposób powoływania.

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów.

Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura.

Kim jest Rzecznik Konsumentów?

Rzecznik konsumentów jest pracownikiem samorządowym - stosunek pracy nawiązuje z nim starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, którym jest on bezpośrednio podporządkowany .

Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.

Jakie są zadania Rzecznika Konsumentów?

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Jakie uprawnienia posiada Rzecznik Konsumentów?

Rzecznik Konsumentów może:

  • w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
  • występować w sprawach naruszeń interesów konsumentów do przedsiębiorców a przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika
  • występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia  
  • występować do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy stosowania niedozwolonych klauzul umownych celem wszczęcia postępowania i wydania stosownych decyzji  
  • zgodnie z art. 633 k.p.c. w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium; stosuje się do niego odpowiednio przepisy o prokuratorze (art. 634 k.p.c.). Natomiast gdy nie uczestniczy on w sprawie, może przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów powinien utrzymywać także stały kontakt przy wykonywaniu swoich czynności z właściwą miejscowo delegaturą UOKiK, a w szczególności jest zobowiązany do przekazywania delegaturze swoich sprawozdań zatwierdzonych przez radę powiatu (miasta) oraz sygnalizowania problemów i wyciągania wniosków związanych z ochroną konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rzeczników Konsumentów można znaleźć na stronach: http://www.rzecznicy.konsumentow.eu/ lub https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

Najogólniej ujmując, Rzecznik Konsumentów jest podmiotem umiejscowionym „blisko” miejsca zamieszkania konsumenta i ma stanowić dla niego „pierwszą pomoc” w indywidualnych sprawach, gdy dochodzi do naruszania jego praw przez przedsiębiorcę. Ma on kompetencje doradcze, w ograniczonym zakresie interwencyjne i procesowe, które maja charakter fakultatywny, tzn. może on podjąć pewne działania przed sądem w indywidualnych sprawach konsumenckich dotyczących naruszania jego praw, w sytuacji sporu z przedsiębiorcą.  

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo