Potrzebujesz dodatkowego źródła finansowania na pokrycie większych wydatków? Obecnie na rynku jest wiele ofert umożliwiających pozyskanie potrzebnych środków - wśród nich jest również kredyt konsumencki. Poznaj najważniejsze jego cechy, abyś w razie potrzeby wiedział jak działa i mógł podjąć właściwą decyzję.
Pokaż więcej

Kredyt konsumencki - definicja i podstawowe uregulowania prawne

Kredyt konsumencki reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 3 ustawy, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł, albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela albo daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Umową o kredyt konsumencki jest:

 • umowa pożyczki
 • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem
 • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
 • umowa kredytu odnawialnego

Nie jest natomiast kredytem konsumenckim kredyt, który nie przewiduje oprocentowania oraz innych kosztów, tzw. kredyt 0%.

Kredyt konsumencki jest oferowany wyłącznie konsumentom. Kredytem konsumenckim są kredyty udzielane do wysokości 255 550 zł. W przypadku gdy kwota udzielonego kredytu będzie wyższa, nie będziesz korzystał z ochrony jaką dają przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Są jednak przypadki, kiedy możesz skorzystać z ochrony częściowej przewidzianej ustawą, np. przy kredytach hipotecznych lub kredytach związanych z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (debet).

Co określa umowa o kredyt konsumencki?

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę o kredyt konsumencki, sprawdź czy zawiera ona wszystkie wymagane przepisami informacje (art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim) i czy są dla Ciebie zrozumiałe. W szczególności powinny one dotyczyć:

 • danych konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego
 • rodzaju kredytu i czasu jego obowiązywania
 • całkowitej kwoty kredytu
 • stopy oprocentowania kredytu
 • rzeczywistej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty
 • zasad i terminów spłaty kredytu
 • płatności odsetek
 • innych kosztów, które konsument zobowiązany jest ponieść (np. opłat, prowizji i marż)
 • rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz innych opłat z tytułu zaległości
 • skutków braku płatności
 • opłat notarialnych
 • sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu
 • odstąpienia konsumenta od umowy
 • spłaty kredytu przed terminem
 • prowizji z tytułu wcześniej spłaty kredytu
 • dochodzenia roszczeń od kredytodawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę
 • warunków wypowiedzenia umowy
 • możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
 • organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów
 • opisu towaru lub usługi oraz ceny w przypadku kredytu wiązanego

Jakie prawa związane z umową kredytową ma konsument?

Podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia umowy kredytowej powinno być świadome i odpowiedzialne. Dlatego też skorzystaj z uprawnień jakie przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim, w szczególności w zakresie prawa do informacji i niezbędnych wyjaśnień.

Pamiętaj!
Przed zawarciem umowy powinieneś otrzymać bezpłatny formularz informacyjny, zawierający istotne dane dotyczące kredytu, który może ułatwić Ci wybranie najkorzystniejszej oferty kredytowej. Z formularza dowiesz się np. ile wynosi całkowita kwota do zapłaty, tzn. jaką faktyczną kwotę będziesz musiał zwrócić kredytodawcy, aby wywiązać się z umowy.

Masz również prawo do uzyskania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego spełniasz warunki udzielenia kredytu. Zawierając umowę o kredyt konsumencki, powinieneś otrzymać ją niezwłocznie, w formie pisemnej i sformułowanej w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli podczas procesu zawierania umowy, otrzymane informacje nie są dla Ciebie zrozumiałe masz prawo żądać od kredytodawcy lub pośrednika kredytowego odpowiednich wyjaśnień.

Odstąpienie od umowy kredytowej i spłata kredytu przed terminem

Każda umowa o kredyt stanowi zobowiązanie, które niesie za sobą określone skutki. Jeżeli nie jesteś pewny, czy podjęta decyzja dotycząca umowy jest właściwa, lub przewidujesz problemy związane z jej wykonaniem, możesz od niej odstąpić.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, masz prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Możesz to zrobić korzystając ze wzoru oświadczenia, który powinieneś otrzymać przy zawarciu umowy. Pamiętaj, że termin będzie zachowany jeżeli przed jego upływem, wyślesz oświadczenie na wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika adres.

Jeżeli skorzystasz z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich opłat (za wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów administracji i opłat notarialnych). Jeżeli jednak kredytodawca wypłaci Ci kredyt przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, będziesz zobowiązany zwrócić oprócz kwoty kredytu również odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Ustawa o kredycie konsumenckim daje Ci także prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, lecz w niektórych przypadkach kredytodawca może naliczyć prowizję, nie wyższą jednak niż 1% spłacanej części kredytu.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo