Reklamacja usług kosmetycznych - czy jest możliwa i jak ją złożyć?

Chciałabym złożyć reklamację u przedsiębiorcy Dpil concept na usuwanie owłosienia. Gdy zaczynałam zabiegi poinformowano mnie i koleżankę, że wystarczy 8-11 zabiegów oraz przypomnienie 1 raz w roku, aby owłosienie było znikome - jasne i niewidoczne, tak że nie będę musiała stosować innych depilacji. Po 3 zabiegu rzeczywiście były widoczne efekty o których zapewniano ale niestety tylko po 3-4 zabiegu. Następne zabiegi już nic nie dawały, włosów odrasta coraz więcej i są ciemniejsze niż na początku. Muszę stosować tradycyjne metody depilacji. Po zgłoszeniu reklamacji ustnej u pracownika otrzymałam 2 zabiegi gratis, których jak się okazuje nie wpisano do karty zabiegów. Po kolejnym zgłoszeniu reklamacji ustnej u szefowej dowiedziałam się, że wypłaty z reklamacji nie będzie i że może nam zaoferować dodatkowy zabieg. Reklamacja będzie bezpodstawna gdyż w karcie mamy zapisane, że owłosienie zniwelowano do 20 %. Nigdy nie widziałam żeby pani coś takiego wpisywała po zabiegu. Poinformowano mnie również, że określonej ilości zabiegów nie ma gdyż to zależy od skóry oraz że przypomnienie jest 1 raz na 3-4 miesiące. Gdyby na początku mi o tym powiedziano nie poddałabym się tym zabiegom. Pani powiedziała również, że muszę napisać dobrze reklamację do oddziału głównego. Straciłam sporo pieniędzy i chciałabym je odzyskać. Czy jest to możliwe? I jak dobrze napisać reklamację.

Pytanie od: monika


Nasz ekspert odpowiada

Zazwyczaj świadczenie usług kosmetycznych związane jest z odpowiedzialnością za dołożenie należytej staranności. Raczej nie będzie to umowa rezultatu, a więc nie możemy zastosować odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Tym samym musimy zdefiniować, jakie zobowiązania przyjął na siebie usługodawca (Dpil concept).

Co do zasady, to Pani będzie spoczywał ciężar wykazania, jaka była treść umowy (zgodnie z przepisem art. 6 Kodeksu cywilnego). Jeżeli otrzymywała Pani jakieś zapewnienia co do efektów zabiegu, trzeba będzie to udowodnić, o ile zamierza Pani dochodzić np. odszkodowania za wadliwie wykonane świadczenia. Mogą to być np. zeznania świadków, dokumentacja (o której Pani wspomina), ulotki (jeżeli takie Pani wręczono lub udostępniano). Źródłem informacji mogą być też ogólne zasady wykonywania tego typu usług z wykorzystaniem takich jak w przypadku Pani narzędzi i urządzeń. Bierze się tu pod uwagę wymaganą staranność zawodową i szczególne zasady postępowania przy świadczeniu usług kosmetycznych.

Z kolei po stronie sprzedawcy będzie spoczywać ciężar wykazania, że poinformował Panią o wszystkich niezbędnych aspektach świadczenia usługi, w tym także efektach.

Jak złożyć reklamację usług kosmetycznych?

Postępowanie należy rozpocząć od złożenia pisemnej reklamacji - pismo proszę złożyć u sprzedawcy za potwierdzeniem na kopii, względnie wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W reklamacji, oprócz podania swoich danych osobowych i identyfikacji usługi, proszę opisać jakie zapewnienia złożono Pani przy zawieraniu umowy. 

Sądzę, że może Pani obecnie żądać zwrotu pełnej kwoty, uiszczonej na poczet wykonania umowy. Pani zapłata stanowiła ekwiwalent dla świadczeń przedsiębiorcy. Ten nie tylko wprowadził Panią w błąd co do wykonywania zabiegów, ale także co do ich efektów. W rezultacie poniosła Pani szkodę majątkową obejmującą całość zapłaconych pieniędzy.

Inną podstawą prawną do dochodzenia roszczeń może być przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2070). Przepis ten pozwala żądać unieważnienia umowy w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Art. 5 stanowi dodatkowo, że praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Przenosząc to na omawiany stan faktyczny można wskazać, że gdyby przedsiębiorca prawidłowo poinformował Panią o właściwościach świadczenia, a zwłaszcza efektach, nie zawarła by Pani z nim umowy. Co ważne, zgodnie z art. 13 ww. ustawy ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

W piśmie reklamacyjnym nie musi Pani wskazywać podstawy prawnej. Może Pani jednak powołać się na ww. przepisy, jako alternatywne i właściwe w tym przypadku.

Przepis art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Co ważne, odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pismo, SMS lub e-mail).

Jeżeli przedsiębiorca w terminie nie uzna reklamacji, w celu dalszego dochodzenia roszczeń konieczne będzie bardziej formalne wdanie się w spór. Wówczas warto w pierwszej kolejności złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Sądu Polubownego. Informacje dotyczące tego sądu znajdzie Pani na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Jest to bezpłatna metoda pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo