Obowiązki informacyjne kredytodawcy wobec konsumenta zostały określone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczą one zarówno etapu przed zawarciem umowy, w trakcie jej zwierania jak i po jej zawarciu. Zwróć zatem uwagę, czego możesz żądać od kredytodawcy aby w sposób świadomy nie tylko zawrzeć umowę ale także korzystać ze swoich praw.
Pokaż więcej

Czego może się domagać konsument od kredytodawcy?

Regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych zostały nałożone na kredytodawcę w taki sposób aby zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zwarciem umowy.

Pierwsze obowiązki informacyjne kredytodawcy odnoszą się do reklamy kredytu konsumenckiego. W reklamie kredytodawca winien podać w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informacje wskazane w art. 7 ustawy  - m.in. stopę oprocentowania kredytu, całkowitą kwotę kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO)

Istotne obowiązki informacyjne zostały także nałożone na kredytodawcę przed zawarciem umowy. Zgodnie z ustawą, kredytodawca winien w szczególności:

 • wydać Ci formularz informacyjny, którego ważność wynosi przynajmniej 1 dzień roboczy. Formularz powinien zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 13 ust. 1 ustawy. Są to informacje dotyczące m.in. danych konsumenta i kredytodawcy, rodzaju kredytu, czasu trwania umowy, terminach wypłaty i spłaty, kosztów kredytu, praw konsumenta związanych z zawarciem umowy kredytowej,
 • dokonać oceny Twojej zdolności  kredytowej na podstawie informacji z odpowiednich baz danych. A jeżeli odmówi udzielenia kredytu konsumenckiego, winien wydać Ci bezpłatną informację o wynikach oceny oraz wskazać bazę danych, z której korzystał,
 • wydać na Twój wniosek bezpłatny projekt umowy,
 • udzielić Ci wyjaśnień dotyczących treści przekazanych informacji oraz postanowień zawartych w umowie,
 • wydać Ci wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej.

W trakcie zawierania umowy, kredytodawca winien udzielić Ci wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz doręczyć niezwłocznie umowę.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy nie kończą się z chwilą zawarcia umowy. Powinien bowiem służyć Ci niezbędną pomocą w celu prawidłowego realizowania zobowiązań umownych.

Na czym polega asysta kredytodawcy?

Obowiązek tzw. asysty przedkontraktowej należy odróżnić od doradztwa finansowego na podstawie odrębnej umowy o doradztwo. Kredytodawca wypełniając obowiązek tzw. asysty przedkontraktowej nie jest zobowiązany doradzać konsumentowi, który produkt jest optymalnie dostosowany do jego celów i stanu majątkowego. Kredytodawca ma obowiązek wyjaśnić konsumentowi postanowienia umowy, którą zamierza zawrzeć, zwłaszcza pod względem informacji zawartych w arkuszu informacyjnym, tak aby konsument sam mógł ocenić swoją sytuację finansową. Należy także podkreślić, iż w momencie wypełniania obowiązków objaśniania kredytodawca powinien opierać się na modelu przeciętnego konsumenta, o ile po pytaniach konsumenta nie rozpozna się, że konsument należy do szczególnej grupy konsumentów. Im większe są trudności konsumenta w zrozumieniu określonego postanowienia umowy, tym większe wymagania stawia się realizacji obowiązku informowania kredytodawcy.

Zgodnie z art. 11 ustawy o kredycie konsumenckim, kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki udzielić Ci wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający podjęcie przez Ciebie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki.

Obowiązki kredytodawcy w przeciwieństwie do pośrednika kredytowego, nie kończą się w momencie zawarcia umowy. Kredytodawca winien służyć Ci pomocą przekazując odpowiednie informacje przez cały czas obowiązywania umowy. W szczególności w zakresie realizacji Twojego prawa do odstąpienia od umowy, czy też wcześniej spłaty kredytu jak i zmiany harmonogramu spłat kredytu.

Czego może się domagać konsument?

Aby świadomie podejmować decyzje w zakresie zobowiązań kredytowych, powinieneś znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.

Pamiętaj:

1. Jeżeli potrzebujesz wyjaśnień, zwróć się do kredytodawcy o ich udzielenie. Żądaj każdego dokumentu, który podpisujesz.

2. Masz prawo do bezpieczeństwa, zatem:

 • unikaj kredytodawców, którzy budzą Twoje zastrzeżenia co do uczciwego działania,
 • sprawdzaj ostrzeżenia dotyczące kredytodawców na stronach Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • sprawdzaj tożsamość pośredników kredytowych, w przypadku umów o kredyt zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

3. Masz prawo do ochrony swoich interesów ekonomicznych. Pamiętaj aby:

 • analizować oferty dotyczące kredytu konsumenckiego,
 • próbować negocjować warunki umowy,
 • podpisywać umowę tyko wtedy, gdy jesteś w stanie spełnić zobowiązania,
 • złożyć kredytodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeżeli pochopnie podjąłeś decyzję) w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia,
 • szybciej spłacić kredyt (jeżeli masz taką możliwość), aby zmniejszyć koszty kredytu,
 • powiadomić kredytodawcę jeżeli masz problemy ze spłatą kredytu aby znaleźć rozwiązanie np. poprzez zmianę harmonogramu spłat i wysokości rat.

4. Masz prawo być reprezentowanym.

W razie problemów poszukaj organizacji np. konsumenckiej, która będzie Cię reprezentować

5. Jeżeli działania kredytodawcy budzą Twoje zastrzeżenia:

 • złóż reklamację pamiętając aby wykorzystać możliwości polubownego rozwiązania sporu,
 • skorzystać z pomocy instytucji, które działają na rzecz ochrony konsumentów (Rzecznik Finansowy, Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów),
 • jeżeli czujesz się oszukany, zgłoś sprawę organom ścigania (Prokuratura, policja),
 • wnieś powództwo, aby sprawę rozstrzygnął sąd.
3
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Autor:

Krzysztof Podgórski

Fundacja "Mercatus et Civis"
Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1999 r. zajmuje się ochroną praw i interesów konsumentów. Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Członek Rady Krajowej Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK oraz Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Zarządzie Województwa Małopolskiego. Mediator. Ukończył aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz z zakresu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor komentarzy eksperckich, artykułów (w tym naukowych) i komentarzy w prasie codziennej, współredaktor publikacji naukowych z zakresu ochrony konsumentów. Prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa konsumenckiego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Prowadził także m.in. wykłady dla aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, interesuje się w również zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i obrotu gospodarczego. Posiada doświadczenie procesowe.
Dowiedz się więcej

Sebau

10.09.2018 22:11

Mądry sposób na wiedzę! :)

kasia

11.01.2018 19:46

dobre

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.