Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się w celu zakończenia prowadzonych przez komornika czynności egzekucyjnych. Sprawdź kiedy i jak dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Pokaż więcej

Kiedy dochodzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego przez komornika?

Prowadzone przez komornika postępowanie egzekucyjne może zostać zakończone na kilka sposobów:

  • w sytuacji wyegzekwowania całej należności
  • w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji
  • na wniosek wierzyciela
  • na wniosek samego dłużnika

W jakiej sytuacji dłużnik może zgłosić wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Dłużnik może jednak złożyć wniosek o umorzenie prowadzonego w stosunku do niego postępowania egzekucyjnego tylko w przypadkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Do takich przypadków należy m.in. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, które może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uwzględnił zażalenie dłużnika i uchylił klauzulę wykonalności lub gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bez tytułu wykonawczego.

Ponadto, dłużnik może skierować wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, w razie stwierdzenia, że uiścił on wszystkie świadczenia wymagalne i złożył do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń okresowych za następne 6 miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Jak i komu należy złożyć wniosek o zakończeniu postępowania egzekucyjnego?

Wniosek należy złożyć pisemnie komornikowi sądowemu, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Powinien on określać strony postępowania – a zatem wskazywać kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem, zawierać sygnaturę prowadzonego postępowania, a także uzasadnienie, dokładnie opisujące okoliczności, na podstawie których postepowanie powinno zostać umorzone. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty, na potwierdzenie tych okoliczności (np. postanowienie uwzględniające zażalenie dłużnika, w którym sąd uchylił rygor natychmiastowej wymagalności roszczenia). Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolny od opłat. Należy pamiętać, że komornik powinien wydać postanowienie o umorzeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które następnie jest doręczane  dłużnikowi.

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego 

Skutkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest uchylenie wszystkich dokonanych przez komornika czynności egzekucyjnych, łącznie z zajęciami, czy też nałożonymi na dłużnika grzywnami. W momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, dłużnik może znowu swobodnie dysponować wszystkimi przedmiotami, do których była skierowana egzekucja.   

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo