Wniosek o obniżenie alimentów - jak go napisać?

Mój narzeczony ma dziecko z poprzedniego związku, przyznano mu alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie, aktualnie oczekujemy dziecka w jego przypadku drugiego i chciałby złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów. Co musimy zrobić? Jak napisać takie pismo?

Pytanie od: Monika


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 133 kodeku rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (…). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (Pani narzeczonego).

Na Pani pytanie odpowiada Art. 138 k.r.o. (Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego) - W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy można starać się o obniżenie alimentów?

Warunkiem obniżenia alimentów jest udowodnienie przed sądem, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów uległy pogorszeniu lub sytuacja finansowa osoby otrzymującej świadczenie alimentacyjne poprawiła się.

Zgodnie bowiem z art. 135 § 1 k.r.o. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jak wyżej zostało zaznaczone stosownie do art. 138 k.r.o. „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Poprzez zmianę stosunków rozumieć należy zmianę istotnych okoliczności z punktu widzenia przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, np. utrata pracy, wypadek, powiększenie rodziny zobowiązanego. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny oraz trwały.

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązana do płacenia alimentów.

Gdzie złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Pozew o obniżenie alimentów kieruje się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów.

Podstawa zobowiązania

W pozwie należy wskazać wysokość dotychczas płaconych alimentów oraz zaznaczyć czy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądu czy też z umowy zawartej z uprawnionym.

Wartość przedmiotu sporu

Ponadto w pozwie o obniżenie alimentów wskazać trzeba wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu to różnica między zasądzoną kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za okres 12 miesięcy.

Powody obniżenia alimentów – uzasadnienie pozwu

Pozew o obniżenie alimentów musi zawierać powody, dla których żądanie obniżenia alimentów, w naszym przekonaniu jest zasadne (dokładne ich uzasadnienie z przedłożonymi na każdą okoliczność dowodami wraz z wyliczeniem kwot). Należy wskazać czy doszło do zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego lub zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Najczęstszymi powodami zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów będzie wystąpienie następujących sytuacji:

  • długotrwałe leczenie spowodowane wypadkiem lub chorobą, rehabilitacja;
  • utrata pracy będącej podstawowym źródłem dochodu (przyczyny zwolnienia nie mogą być zależne od zobowiązanego);
  • kolejne małżeństwo i powstanie w związku z tym nowych obowiązków majątkowych (utrzymywanie małżonka lub dzieci małżonka);
  • urodzenie się zobowiązanemu kolejnego dziecka.

Koszty pozwu o obniżenie alimentów

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

1) do 500 złotych - w kwocie 30 złotych:
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

Opłatę od pozwu uiszczamy na właściwe konto sądu, do którego składamy pozew.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo