Pozasądowe rozwiązywanie sporu

Dzień dobry, mam kredyt 80.000 w Banku Millenium. Czy mogę skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporu, co to jest za instytucja, czy po tym bank i tak może iść ze mną do sądu?

Pytanie od: Amelia


Nasz ekspert odpowiada

Pozasądowym rozwiązywaniem sporów z konsumentami zajmują się podmioty uprawnione, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacje na ich temat można znaleźć na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/

Podmioty uprawnione w zakresie sporów z instytucjami takimi jak banki dzielimy na podmioty uprawnione publiczne i prywatne.

Publiczne podmioty uprawnione w Pani przypadku to Rzecznik Finansowy oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zaś podmiot niepubliczny uprawniony do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy klientem banku a bankiem to Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich (on jednak rozstrzyga jedynie spory, gdzie wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 zł, a w przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych nie przekracza kwoty 20.000 zł).

Warto wskazać, że postępowanie przed podmiotem uprawnionym nie jest postępowaniem reklamacyjnym, ale ma na celu wypracowanie porozumienia – kompromisu, który zostanie zaakceptowany zarówno przez bank, jak i przez konsumenta. Najczęściej postępowanie polega na wymianie stanowisk pomiędzy jego stronami. W tej wymianie uczestniczy podmiot uprawniony - wspiera strony we wzajemnej komunikacji i dążeniu do porozumienia.

Rzecznik Finansowy – postępowanie polubowne

Jeśli chciałaby Pani złożyć wniosek w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym, należy wnieść do Rzecznika Finansowego opłatę 50 zł. Co ważne, wniesienie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku nie wstrzymuje możliwości wszczęcia postępowania sądowego. Jeżeli jednak klient wniesie pozew do sądu w trakcie postepowania polubownego będzie to podstawą do zakończenia postępowania (umorzenia postępowania).

Bank nie może odmówić udziału w postępowaniu, nie ma jednak obowiązku zaakceptować rozwiązania zaproponowanego przez Rzecznika.

W wyniku postępowania strony mogą zawrzeć ugodę na warunkach ustalonych przez siebie samodzielnie lub wypracowanych przy pomocy Rzecznika Finansowego. Jeśli strony nie osiągną polubownego rozwiązania sporu Rzecznik Finansowy sporządzi opinię, w której w szczególności dokona oceny prawnej okoliczności sprawy. Taka opinia może mieć znacznie w ewentualnym sporze sądowym na dalszym etapie.

Sąd Polubowny przy KNF

Sąd ten zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy instytucjami finansowymi oraz pomiędzy tymi instytucjami a odbiorcami usług finansowych.

Wszystkie postępowania prowadzone przed Sądem Polubownym mają charakter dobrowolny, co oznacza, że warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest zgoda obu stron na polubowne rozwiązanie sporu w ramach Sądu Polubownego.

Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym KNF. Jedną z nich jest postępowanie mediacyjne, które może być przeprowadzone, jeżeli obie strony sporu strony sporu wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji w istniejącym pomiędzy nimi sporze. Drugą możliwością jest przeprowadzenie postepowania arbitrażowego. Charakter wyników postępowania prowadzonego przez KNF jest różny w zależności o tego, na którą drogę decydują się strony: tj. mediację, czy postępowanie arbitrażowe. Wynik postępowania madiacyjnego ma niewiążący charakter dla stron, natomiast uproszczone postępowanie arbitrażowe kończy się rozstrzygnięciem wiążącym strony i ma on taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego.

Przed Sądem Polubownym przy KNF rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

1
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo