Kryterium dochodowe przy alimentach z Funduszu Alimentacyjnego - jak się oblicza?

Proszę o udzielenie mi informacji na temat alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Mam 2 dzieci: córkę lat 20 i syna lat 18. Moje dochody są niewielkie. Syn ma jeszcze przed sobą przynajmniej 2 lata nauki w technikum zawodowym. Córka w zeszłym roku skończyła liceum i na czas wakacji podjęła pracę. Starając się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego na syna na rok 2020, ujawniliśmy dochód córki. Okazało siłę że, w lutym 2020 r., musiałyśmy zwrócić pieniądze wraz z odsetkami, za miesiąc lipiec 2019 r. ponieważ dochód rodziny w tym miesiącu przekraczał kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Córka studiuje zaocznie we Wrocławiu i chciałaby podjąć pracę. Jednak boi się, że w ten sposób prawo do świadczeń alimentacyjnych straci ona i ja przede wszystkim na syna. Córka sama utrzymuje się i mieszka we Wrocławiu, my z synem w woj. lubelskim koło Ryk. Czy gdyby podjęła pracę to muszę jej zarobki wpisać do dochodów rodziny?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Instytucja funduszu alimentacyjnego została uregulowana w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej jako ustawa o pomocy alimentacyjnej). Art. 1 ust 2 definiuje fundusz alimentacyjny jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Fundusz alimentacyjny jest jednym z systemów pomocy społecznej, której celem jest walka z ubóstwem. Aby jednak dana osoba mogła skorzystać z funduszu, ryzyko ubóstwa musi występować łącznie z ryzykiem nieskuteczności systematycznego egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

Kto jest uprawniony do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 1a ust. o świadczenia z funduszu alimentacyjnego ubiegać mogą się obywatele polscy oraz cudzoziemcy pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Następnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby móc zostać beneficjentem świadczenia, jest wymóg wiekowy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu należą się osobie uprawnionej dopiero w sytuacji, gdy egzekucja tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, uprawniającego do alimentów, okazała się bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Dodatkowo o bezskuteczności egzekucji możemy mówić w przypadku, gdy nie ma realnej możliwości wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Kryterium dochodowe dla świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody następujących członków rodziny:

  • rodziców osoby uprawnionej;
  • małżonka rodzica osoby uprawnionej;
  • osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko pozostające na ich utrzymaniu do ukończenia 25. roku życia oraz
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia i otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu odpowiedni organ bierze pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 18 (utrata i uzyskanie dochodu) ustawy o pomocy alimentacyjnej.

Przy obliczaniu dochodu nie zalicza się osób:

  • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
  • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
  • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

W treści pytania podała Pani kilka stanów faktycznych. Przyjmując, że Pani córka mieszka we Wrocławiu i tu pracuje oraz jest osobą nie pozostającą w związku małżeńskim jej dochód będzie doliczany do dochodów rodziny.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.