Ubezpieczenie w KRUS a dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności czy świadczenie postojowe

Czy teraz w m-c lipcu mogę składać wniosek o postojowe, pożyczkę bezzwrotną lub dofinansowanie działalności czy nie jest za pózno? Myślałem, że dla osoby ubezpieczonej w Krusie nic się nie należy.

Pytanie od: Jan


Nasz ekspert odpowiada

Z wymienionych w pytaniu świadczeń, w miesiącu lipcu można nadal ubiegać się o: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,świadczenie postojowe, o ile wnioskujący spełnia przesłanki określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Tarcza).

Wniosek o dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników wciąż można składać, o ile właściwy powiatowy urząd pracy ogłosił nabór wniosków. Termin do złożenia wniosku nie jest uzależniony od momentu, w którym przedsiębiorca odnotował spadek obrotów, a samo dofinansowanie może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zgodnie z treścią art. 15zzc Tarczy, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości spadku obrotów.

Nadal możliwe jest także ubieganie się o udzielenie jednorazowej pożyczki z art. 15zzd Tarczy, to jest pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 15zq Tarczy, nadal można także złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Skutecznie mogą to czynić jednak tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

  • nie zawiesili prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
  • zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.,
  • nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższym w lipcu zatem mogą jeszcze składać wnioski przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów w czerwcu w stosunku do maja. Jeśli spadek został odnotowany wcześniej, np. w marcu, a mimo to wniosek o świadczenie postojowe nie został złożony bezpośrednio po odnotowaniu spadku (tylko później), wówczas świadczenie nie będzie przysługiwało.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że do czasu wejścia w życie tzw. Tarczy 4.0 istniała wątpliwość co do tego, czy świadczenie postojowe przysługiwało przedsiębiorcy, który odprowadzał składki zarówno w ZUS, jak i w KRUS. Nie było bowiem dostępnej jednoznacznej interpretacji, czy w takiej sytuacji ubezpieczenie w KRUS stanowiło „ubezpieczenie z innego tytułu” (innego niż z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności), a które stanowiło przesłankę wyłączającą możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe. Obecna regulacja świadczenia postojowego przewiduje, że wsparcie to przysługuje także w razie zbiegu tytułów do ubezpieczenia, o ile prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalności. Wraz z wejściem w życie tego rozwiązania pojawiła się natomiast inna wątpliwość, a mianowicie - czy wniosek przedsiębiorcy, który może wnioskować o świadczenie dopiero po nowelizacji dotyczącej zbiegów ubezpieczeń, może być skuteczny, jeśli spadek przychodów został odnotowany w kwietniu lub w maju, a wobec tego termin na złożenie wniosku upłynął odpowiednio w maju albo czerwcu. Na chwilę obecną tej wątpliwości nie rozstrzygają żadne wytyczne.

Mimo że Autor nie zawarł w treści pytania innych przykładowych form pomocy rządowej, to warto wskazać, że z końcem czerwca upłynął termin do składania przez płatników zgłoszonych przed dniem 1 lutego 2020 r. wniosków w trybie art. 31zo Tarczy o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rozwiązanie to dotyczyło mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników oraz samozatrudnionych. Nadal jednak przedsiębiorcy mogą składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek do ZUS lub rozłożenia należności na raty na dotychczasowych zasadach w trybie art. 29 ust. 1 ustawy dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Korzystającym z tego rodzaju ulgi w zakresie składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej (dodatkowych opłat i odsetek za zwłokę).

Dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewidziane są jeszcze inne sposoby wsparcia, takie jak ulgi PIT, CIT i w podatku od nieruchomości, czy wydłużenie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców na cały czas trwania epidemii. Więcej można się o nich dowiedzieć na stronie internetowej rządu znajdującej się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.