Procedura dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych

Jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania od przewoźnika za opóźniony lub odwołany lot?

Pytanie od: Panna Kapitalna


Nasz ekspert odpowiada

W pierwszej kolejności należy skierować reklamację do przewoźnika lotniczego, w której pasażer powinien opisać zdarzenie powodujące konieczność wypłaty odszkodowania oraz przytoczyć wszelkie dowody na odbycie lotu, tj. kopie rezerwacji oraz kart pokładowych, ewentualnie rachunki za poniesione koszty.

Składanie reklamacji do przewoźnika lotniczego

Po odebraniu reklamacji przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na roszczenie. Termin ten wynika z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Co robić w przypadku odrzucenia reklamacji przez przewoźnika lotniczego

Po upływie powyższego terminu terminu w przypadku braku uznania reklamacji, na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014r. (sygn. III CZP 113/13) pasażer ma dwie drogi dalszego dochodzenia roszczenia, sądową albo administracyjną. Niezależnie którą drogę obierze, niezbędne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów.

Dochodzenie odszkodowania lotniczego na drodze administracyjnej 

W przypadku drogi administracyjnej, potrzebny wykaz dokumentów zawarty został w art. 205b ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze. I tak do skargi należy załączyć:

1) kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,

2) kopię odpowiedzi przewoźnika na reklamację, o której mowa w pkt 1, albo oświadczenie, że nie została ona udzielona w terminie określonym w umowie przewozu lub regulaminie przewozu, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) kopię potwierdzonej rezerwacji na dany lot,

4) oświadczenie o zgodności kopii dokumentów, o których mowa w pkt 1-3, z oryginałami.

Formularz skargi na linie lotnicze

Oprócz powyższych dokumentów należy przygotować i wypełnić unijny formularz skargi na linie lotnicze, który będzie zawierał niezbędne dane personalne pasażera oraz informacje na temat zdarzenia lotniczego. Tak przygotowaną skargę wraz ze skompletowanymi dokumentami, należy przesłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komisji Ochrony Praw Pasażerów i oczekiwać na wszczęcie postępowania i wydanie decyzji.

Zalety dochodzenia odszkodowania na drodze administracyjnej

Zaletą drogi administracyjnej jest to, że wnioskujący o odszkodowanie nie ponosi prawie żadnych kosztów. Jednak jest ona ograniczona tylko do zdarzeń które miały miejsce na terenie Polski. W każdym innym przypadku skarga zostanie przekazana za granicę gdzie organy administracyjne nie mają takich uprawnień jak organy w Polsce.

Dochodzenie odszkodowania lotniczego na drodze sądowej

W przypadku drogi sądowej schemat postępowania jest podobny. Po upływie terminu 30 dni od złożenia reklamacji, należy przygotować formularz pozwu gdzie opisane zostanie zdarzenie lotnicze oraz dołączyć wszelkie dowody potwierdzające zdarzenie. Droga sądowa jest o tyle trudniejsza, że wymaga znajomości podstawowych zasad prawa i procedury cywilnej. Dodatkowo w przypadku przegranej wniosujący o odszkodowanie jest narażony na poniesienie dodatkowych kosztów takich jak: opłata od pozwu czy koszty obsługi prawnej przewoźnika lotniczego. Sprawę można skierować do polskiego sądu, tylko w przypadku gdy zachodzi właściwość miejscowa na jej terenie - czyli przewoźnik ma tu swoją siedzibę lub jedno z lotnisk znajdowało się na terenie Polski. W takich przypadkach właściwy sąd określamy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przeciwnym wypadku, należy skierować pozew do zagranicznego sądu. Poniżej skupimy się jednak na polskich sądach.

Po wniesieniu pozwu, sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym od którego linii lotniczej przysługuje 2 tygodnie od doręczenia na wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu taki nakaz staje się prawomocny, co jest podstawą wypłaty odszkodowania w drodze egzekucji komorniczej lub dobrowolnie przez linie.

Sąd może także skierować sprawę bezpośrednio do rozpoznania w trybie zwyczajnym, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie nakazu zapłaty lub też od nakazu zapłaty został wniesiony sprzeciw. W przypadku trybu zwyczajnego, wyznaczany jest termin rozprawy, strony postępowania wyrażają swoje stanowiska, a następnie na terminie rozprawy wydawany jest wyrok.

Procedura dochodzenia odszkodowania lotniczego przez firmy specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych 

W przypadku przekazania sprawy AirCashBack, pasażer zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnictwo, oświadczenie oraz wszelkie dokumenty związane z podróżą i ewentualnymi kosztami które poniósł. AirCashBack pokrywa też wszystkie koszty związane z dochodzeniem roszczenia, dlatego też pasażer nie musi się martwić opłatami czy innymi kosztami związanymi z prowadzeniem sprawy.

Czas dochodzenia odszkodowania lotniczego

Średni czas rozpatrzenia sprawy to około 7-9 miesięcy, zdarzają się sytuacje gdzie przewoźnik zgadza się od razu wypłacić odszkodowanie, ale zdarzają się też sytuacje gdzie odszkodowanie jest płacone dopiero po wyroku sądu. Dojść powszechną praktyką jest, że linie lotnicze zupełnie inaczej traktują pasażerów którzy dochodzą odszkodowania sami, a zupełnie inaczej pasażerów reprezentowanych przez pełnomocników specjalizujących się w dochodzeniu tego typu roszczeń.

2.6
/ 5
(liczba głosów: 
14
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: [email protected] lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo