Kwarantanna podczas wycieczki lub obozu - kto ponosi koszty wynikające z wydłużenia pobytu?

Kto ponosi koszty związane z powrotem epidemii w czasie trwania obozu sportowego w Polsce - chodzi o przymusową kwarantanne w ośrodku w którym obóz się odbywa. Kto płaci organizator obozu, właściciel pensjonatu czy gmina w której obóz się odbywa. 

Pytanie od: Janusz


Nasz ekspert odpowiada

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie wydaje się być trudna wobec niejasnych przepisów i różnych praktyk pomiotów zarządzających i organizujących kwarantannę. Sama ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.) – dalej ustawa – w art. 52 wprowadza zasadę, zgodnie z którą organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy, organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.

Koszty zakwaterowania w wypadku niemożności powrotu z imprezy turystycznej

Szczególnym przepisem jest art. 48 ust. 11 ustawy stanowiący, że w przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy. Zakres tego przepisu prawdopodobnie powinien być szerszy – art. 13 ust. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, a który jest odpowiednikiem (i wzorem) dla polskiej regulacji stanowi następująco:

Tak długo jak niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania, w miarę możliwości o równoważnej kategorii, przez okres nieprzekraczający trzech nocy na jednego podróżnego. Jeżeli przepisy Unii dotyczące praw pasażerów danego środka transportu przewidują dłuższe okresy na powrót podróżnego, stosuje się te okresy.

Uprawnione tym samym wydaje się stwierdzenie, że przez co najmniej trzy noce to organizator będzie ponosił koszty zakwaterowania.

Odpowiedzialność organizatora za wykonanie usług turystycznych w okresie kwarantanny

Do tego dochodzi sama odpowiedzialność organizatora za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 455/14).

Organizator może się od niej uwolnić udowadniając, że:

  • winę za niezgodność ponosi podróżny;
  • winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
  • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Przy rozważaniu, o możliwości przewidzenia niezgodności, należy wziąć pod uwagę, że w większości przypadków sytuacja pandemiczna jest już dobrze rozpoznana, w tym – co do zasady – znane jest ryzyko zorganizowania imprezy turystycznej. Może się więc okazać, że organizator będzie ponosił dość szeroką odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z niewykonaniem usług, jeżeli w trakcie imprezy zostanie ogłoszona kwarantanna jej uczestników.

Sama kwarantanna może zostać zarządzona na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Obowiązek odbycia kwarantanny może nałożyć państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w drodze decyzji (art. 33 ust. 1). Zgodnie z art. 33 ust. 7, w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób, o których mowa w ust. 1 i 5, wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo, przepisy szczególne upoważniły wojewodów do wydawania poleceń (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Na podstawie takich poleceń władze lokalne organizują miejsca służące odbyciu kwarantanny; tu praktyka względem zakwaterowania bywa różna. Część samorządów wprowadza odpłatność za posiłki, część ponosi ten koszt we własnym zakresie (por. np. Zarządzenie Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 kwietnia 2020 r., Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r., WBZK.6333.31.2020, Polecenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r., ZK-I.6333.31.2020).

Z pewnością należy – w razie takiego żądania – odmówić opłacenia dodatkowego, obowiązkowego pobytu w stosunku do właściciela obiektu. Koszt pobytu i organizacja powinna spocząć na lokalnym samorządzie – to odpowiednie władze powinny zadbać o określenie sposobu i miejsca odbycia kwarantanny. Właściciel obiektu nie będzie miał roszczeń wobec uczestnika obozu, który decyzją właściwych władz państwowych będzie zobowiązany do pozostania w danym miejscu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.