Każda osoba, która starała się lub dopiero będzie ubiegać się o przyznanie kredytu, prędzej czy później spotyka się z pojęciem scoringu. Jest to nic innego, jak punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem innych klientów posiadających już kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów, którzy w przeszłości spłacali swoje zobowiązania terminowo, tym lepszą ocenę punktową otrzymasz.
Pokaż więcej

Instytucją przygotowującą oceny punktowe dla banków oraz pozostałych instytucji finansowych uprawnionych do udzielania pożyczek jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Banki zobowiązane są co miesiąc przekazywać do BIK-u informacje dotyczące terminowości spłaty zobowiązań bankowych przez klientów. I to właśnie na podstawie tych danych wyliczana jest ocena punktowa wiarygodności kredytowej („scoring BIK”). Ma ona wpływ na przyjęcie lub odrzucenie wniosku o kredyt.

Jak wygląda obliczanie scoringu kredytowego?

Osta­tecz­na ocena punk­to­wa jest sumą punk­tów uzyska­nych przez klien­ta za poszcze­gól­ne elemen­ty jego profi­lu (charak­te­ry­sty­ki). W przy­pad­ku oceny punk­to­wej nali­cza­nej przez biuro kredy­to­we takim elemen­tem może być np. najwięk­sze opóź­nie­nie w spła­tach kredy­tów posia­da­nych przez klien­ta. Osoba, który nigdy nie miała żadnych opóź­nień w spła­tach, dosta­nie za tę charak­te­ry­sty­kę więcej punk­tów niż np. ktoś, komu zdarzy­ło się już nie płacić przez dwa czy trzy kolej­ne miesią­ce.

Ocena punk­to­wa BIK przyj­mu­je warto­ści od 192 do 631 punk­tów - dodat­ko­wo prezen­to­wa­na jest w posta­ci gwiaz­dek (od 1 do 5 gwiaz­dek). Im więcej punktów uzyskasz, tym lepiej.

Skala punktowa wygląda następująco:

  • od 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka
  • od 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki
  • od 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki
  • od 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki
  • od 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek

Co wpływa na ilość punktów w scoringu?

Od tego, ile punktów (lub gwiazdek) otrzymasz od BIK, może zależeć zarówno wysokość kredytu, jak i warunki na jakich zostanie on przydzielony. Dlatego warto dbać i pracować nad swoją wiarygodnością kredytową, aby później uzyskać jak najwyższą ocenę. Jeśli chcesz uzyskać dużą liczbę punktów w scoringu, musisz przede wszystkim spłacać wszystkie zobowiązania w terminie. Czynniki, które natomiast powodują obniżenie scoringu, to m.in. częste przekraczanie terminów płatności, długość opóźnień oraz wysokość niezapłaconych na czas kwot. Tak zwana historia kredytowa jest bowiem najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na oceny punktowe ( stanowi ok. 76% całkowitej noty).

Drugą kategorią braną pod uwagę podczas wyliczania scoringu jest aktywność kredytowa. Zawiera się w niej liczba spłaconych do tej pory lub posiadanych aktualnie kredytów. Im dłuższa jest Twoja historia dotycząca terminowo spłacanych zobowiązań, tym lepiej. Dlaczego? Jest sygnałem m.in. dla banków, że jesteś klientem płacącym sumiennie za swoje zobowiązania finansowe. Nie można jednak mylić długiej historii kredytowej z dużą liczbą zaciągniętych zobowiązań. Kilka kredytów wziętych w krótkim czasie może zadziałać na Twoją niekorzyść i wpłynąć na obniżenie oceny.

Trzeba także pamiętać o rozsądnym wykorzystywaniu limitów kredytowych na kartach płatniczych i rachunkach osobistych. Jeśli Twoja historia wykazuje, że często korzystałeś z debetu, zdecydowanie bardziej zaszkodzi to Twojemu scoringowi, niż pomoże.

Zapamiętaj!
Niezależnie od oceny jaką uzyskasz, to bank a nie BIK decyduje o tym, czy zostanie przyznany Ci kredyt.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo