Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych spełniać ma zasadniczo dwie funkcje: informacyjno - zabezpieczającą - tak aby potencjalni kontrahenci wiedzieli, iż dany podmiot jest niewypłacalny oraz funkcję sankcyjną - jest bowiem swoistym rodzajem kary dla nierzetelnego podmiotu. A zatem każdemu wpisanemu dłużnikowi powinno zależeć na szybkim wykreśleniu go z tego rejestru aby stać się bardziej wiarygodnym na rynku.
Pokaż więcej

Wpisy w rejestrze zostają dokonane przez Sąd z urzędu, jeżeli uzyska właściwe informacje lub na wniosek złożony przez wierzyciela.

Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych - kto i w jakiej sytuacji może się o nie ubiegać? 

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym dane wpisane do rejestru nie mogę być z niego usunięte chyba, że ustawa stanowi inaczej. Wyjątkiem od tej zasady są dane zamieszczone w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Zgodnie ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.

Dodatkowo, Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Sąd rejestrowy również z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

I na końcu, jeżeli nie zajdzie żadna z powyższych przesłanek do wcześniejszego wykreślenia wpisu - wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

W postępowaniu o wykreślenie dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych należy posługiwać się urzędowym formularzem, który jest dostępny między innymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (KRS-D3).

2.3
/ 5
(liczba głosów: 
17
)
Twoja ocena

Autor:

A Wojtas Kancelaria Prawna

A Wojtas Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.


A Wojtas Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy.


Więcej na awojtas.pl

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo