Właściwie nie ma roku, żeby nie było jakiejś zmiany w podatkach. Nawet jeśli nie rosną same ich stawki czy progi podatkowe, to modyfikacje obejmują nowe druki formularzy czy sposób ich wypełniania. Nie inaczej będzie z rozliczeniem PIT za 2019 r. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany. Dowiesz się z nich, jak będzie wyglądać rozliczenie PIT 2020.
Pokaż więcej

Zmiany przepisów podatkowych w 2020 - czy czeka nas rewolucja podatkowa?

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Dotyczyć będą one zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawi to, że rozliczenie PIT 2020 będzie wyglądało nieco inaczej niż dotychczas. Warto zwrócić uwagę na progi podatkowe, obowiązujące w Polsce w 2020 roku. O jakich zmianach mowa? Przede wszystkim deklaracje VAT-7 i VAT-7K zastąpione zostaną plikiem JPK_VAT. Co więcej, wprowadzona będzie możliwość wystawienia faktury wyłącznie do paragonu, na którym jest NIP. W 2020 obowiązuje również obowiązek uiszczania VAT, PIT i CIT na mikrorachunek podatnika. Co więcej, zapłata zobowiązań może nastąpić jedynie na konto z białej listy podatników.

Najważniejsze zmiany w PIT 2020

W 2019 roku podatek wynosił 17,75%, jednak od 2020 jego wysokość została zmniejszona do 17%. Obowiązywać zaczął także zerowy PIT, czyli ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia. Wprowadzone zostało jednocześnie dodatkowe odliczenie od dochodu - darowizna na oświatę. Co więcej, Pracownicze Plany Kapitałowe, które zaczęły obowiązywać od ubiegłego roku, pozostały bez podatku po stronie pracownika,co oznacza, że jest to koszt po stronie pracodawcy.

Niekorzystne zmiany dotknęły za to najbogatszych (osoby z dochodem powyżej 1 mln zł), dla których wprowadzona została tzw. danina solidarnościowa, czyli nowy III próg podatkowy. Jego wysokość to dodatkowe 4% od nadwyżki. Danina solidarnościowa wprowadzona została już 1 stycznia 2019 w ustawie o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Pierwszy raz trzeba będzie rozliczyć ją do 30 kwietnia 2020.

Ulga na termomodernizację budynków mieszkalnych 2020 r.

Od 2019 r. (czyli przy zeznaniu PIT składanym w 2020 r.), podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Ulga ta obowiązywać będzie także w rozliczeniu PIT za 2020 rok. Odliczenie stanowi wartość 23% wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020. Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Kwota wolna od podatku w 2020 (za 2019 r.)

W 2018 r. zmieniła się wartość kwoty wolnej od podatku, która została podwyższona z 6 600 zł do 8 000 zł. W efekcie część podatników zastosowała wyższą niż w roku 2017 kwotę zmniejszającą ich podatek, która wynosiła 1 440 zł zamiast 1 188 zł. Ponadto większa grupa podatników skorzystała z podwyższonej kwoty zmniejszającej podatek - objęła ona wszystkich o dochodzie do 13 000 zł (w 2017 r. limit ten nie mógł przekraczać 11 000 zł). Kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 złotych obowiązywać będzie także w roku 2020.

Kwota zmniejszająca podatek 2020

Dochód roczny podatnika

Kwota zmniejszająca i sposób jej obliczenia

Wysokość kwoty zmniejszającej

do 8000 zł 1440 zł 1440 zł
powyżej 8000 zł do 13000 zł 1440 zł – [883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł] od 3091 zł do 8001 zł
powyżej 13000 zł do 85528 zł 556,02 zł 3091 zł 
powyżej 85528 zł do 127000 zł 556,02 zł – [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41 472 zł] od 0 zł do 3091 zł 
powyżej 127000 zł brak kwoty wolnej 0 zł


Od 2018 r. dla twórców obowiązuje też podniesiony do 85 528 zł (z 42 764 zł w 2017 r.) limit 50 - proc. kosztów uzyskania przychodów oraz zamknięta lista przychodów/zawodów, do których można było je stosować. Chodzi tu m.in. o działalność artystyczną, publicystyczną, badawczo-rozwojową.

Do kiedy złożyć rozliczenie PIT 2020?

Rozliczenie PIT 2020 należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia. Wyjątek stanowi PIT-28, które należy złożyć do 2 marca 2020.

Jak wyglądało rozliczenie PIT w 2019?

Większośc zmian wprowadzona w 2019 roku obowiązuje także obecnie. O jakich dokładnie zmianach mowa?

Limity świadczeń i zapomóg zwolnionych z PIT

Nie wszystkie pozapłacowe przychody, np. dopłaty i świadczenia rozliczane były w zeznaniu podatkowym. Za 2018 r. można było skorzystać z wyższych niż za poprzedni rok limitów zwolnień przy takiej pomocy. Chodzi np. o:

  • dopłaty do wypoczynku z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) - kwota zwolnienia z PIT wzrosła do 1000 zł z wcześniejszych 380 zł rocznie,
  • dopłaty do wypoczynku, który organizują podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – roczny limit podniesiono do 2000 zł z wcześniejszych 760 zł,
  • zapomogi otrzymane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do 6000 zł w roku podatkowym (wcześniej było 2280 zł), gdy pochodzą z innych źródeł niż zfśs lub fundusze związków zawodowych,
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od dawnego zakładu pracy - do 3000 zł (było 2280 zł),
  • świadczenia otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola - do kwoty nie wyższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko (do końca 2017 r. były dwa limity wyłączenia na 400 i 200 zł na dziecko),
  • świadczenia otrzymane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów - do nie więcej niż 3000 zł w roku podatkowym (do końca 2017 r. było 2280 zł).Mały biznes

Gdy podatnik prowadzi tzw. działalność nierejestrowaną, czyli handel lub usługi na niewielką skalę i w żadnym miesiącu z tej aktywności nie osiąga przychodu należnego przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r., próg dla działalności nierejestrowanej wyniesie 1 300 zł przychodu, a w 2019 r. było to 1 125 zł), w deklaracji PIT wskazuje to jako tzw. inne źródła przychodów. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych.

E-PIT z automatu

Na początku listopada 2019 Prezydent podpisał ustawę z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126), która umożliwia podatnikowi automatyczne rozliczenie się z osiąganych dochodów rocznych. W efekcie wielu podatników (osób fizycznych) mogło zakończyć coroczny kontakt z PIT za pomocą dwóch kliknięć w komputerze. W 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotowała i udostępniła na Portalu Podatkowym PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej.

Podatnik mógł od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. udostępnione formularze:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować (np. wybrać formę opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wskazać nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których KAS nie ma (np. darowizny na cele kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, internet, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), a następnie je zaakceptować,
  • odrzucić (czyli nie zaakceptować) i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli podatnik nie przyjął sporządzonego wcześniej zeznania podatkowego oraz nie rozliczył go samodzielnie, 30 kwietnia 2019 r. formularz przygotowany przez KAS został automatycznie zaakceptowany. Było to równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną rozliczenia rocznego PIT.

Łatwiej z korektą małżonków

W zeznaniu za 2019 rok obowiązują mniej rygorystyczne warunki, aby zastosować preferencyjne zasady rozliczania podatku przez małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. Małżonkowie będą mogli łącznie opodatkować dochody również wtedy, gdy korektę zeznania złożyli po terminie, tzn. po 30 kwietnia. Podobne preferencje obejmują samotnie wychowujących dzieci.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku

Większość podatników ucieszył również skrócony z trzech miesięcy do 45 dni okres, w którym urząd skarbowy zwracał nadpłacony podatek. Dotyczyło to zarówno samego zeznania, jak i jego korekty. Warunek był jeden – PIT trzeba było złożyć w formie elektronicznej, a niestety skrócony termin odzyskania nadpłaty najwcześniej mógł zacząć biec od 15 lutego.

Przy przesyłaniu zeznań tradycyjną pocztą lub składaniu ich bezpośrednio w urzędzie skarbowym na zwrot podatku nadal trzeba będzie czekać 3 miesiące (okres ten liczy się od daty złożenia deklaracji).

Zmiany w zeznaniach za 2019 r.

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych była ta dotycząca wyższej kwoty wolnej od podatku. Niemal trzykrotnie wzrosły też limity niektórych zwolnień z podatku dla świadczeń pozapłacowych otrzymywanych z zakładowego funduszu socjalnego. Do innych źródeł przychodu zakwalifikowano też drobną działalność usługową lub handlową, tzw. nierejestrowaną.

Przybył też nowy podatek, to tzw. exit tax (od dochodów z niezrealizowanych zysków), zwany też podatkiem od wyprowadzki. Zapłacą go osoby prywatne, gdy poza granicę Polski przeniosą majątek przekraczający 4 mln zł.

Większe korzyści przy transakcjach mieszkaniowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązywały korzystniejsze zasady rozliczania się przy sprzedaży nieruchomości, ale będziemy je stosować dopiero przy PIT składanym w 2020 r. Dotyczy to np. osób, które nabyły nieruchomość w spadku i zechcą ją szybko sprzedać.

Do końca 2018 r. obowiązywały przepisy, według których odpłatne zbycie takiej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją uprzednio nabyto, obarczone było podatkiem. Nie trzeba było go jednak płacić, jeśli transakcja sprzedaży przypadła po 1 stycznia 2019 r., a jednocześnie nastąpiła ona po upływie 5-letniego okresu liczonego od momentu, kiedy nieruchomość nabył spadkodawca (a nie spadkobierca). Jeśli np. nestor rodziny kupił mieszkanie 20 lat temu i zostawił je w spadku synowi, który je następnie sprzedał po 1 stycznia 2019 r., ta transakcja nie była opodatkowana.

Gdy deweloper opóźnił się z budową

Kolejne udogodnienie polegały na wydłużeniu okresu (z dwóch do trzech lat), w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik będzie mógł wydać na własne cele mieszkaniowe i dzięki temu skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zmiana zadowoli głównie tych, którzy kupili mieszkanie, a w ciągu dwóch lat nie zdążą podpisać na nie aktu notarialnego, bo inwestor opóźnia się z realizacją budowy. Umowa deweloperska nie daje prawa do takiej ulgi.

Inaczej przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy

W 2019 r. zmienił się też sposób pobierania zaliczek na podatek. Nie wpłynął więc na obliczenie podatku za 2018 r. W miesiącu przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej zaliczka pobierana była według dwóch stawek 18 i 32 proc.

Składki ZUS dla przedsiębiorców

W zmieniły się też zasady ustalania składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli przychód roczny nie przekroczył 63 000 zł, wartość składek była zależna od kwoty przychodu z prowadzenia firmy. To oznacza, że przedsiębiorcy odliczyli od dochodu mniej niż w zeznaniu podatkowym za 2018 r.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo